Article by MEGA Tech Magazine

Suppoting Logistics with Logistics 4.0

 

               โลจิสติกส์ 4.0, การจัดการห่วงโซอุปทาน 4.0 หรือการจัดการห่วงโซอุปทานอัจฉริยะ หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจรและการจัดการห่วงโซอุปทานในอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยใช้ Internet of Things, ระบบโลจิสติกส์กไซเบอร์ (cyber-         physical systems), เทคโนโลยี, การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์เกือบทั้งหมด

 

 

อุตสาหกรรมยุค 4.0 ครอบคลุมมากกว่าแค่ระบบโรงงานอัจฉริยะหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของโลจิสติกส์อัจฉริยะ, การจัดการโลจิสติกส์, และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(SCM) ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 นี้มักจะเรียกกันว่า โลจิสติกส์ 4.0 ซึ่งจะประกอบไปด้วยภาพรวมขององค์ประกอบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในยุค IOT, การใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบโลจิสติกส์ไซเบอร์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์และหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative robots: cobots) ในโลจิสติกส์, บทบาทและพัฒนาการของIOT, ระบบคลาวด์และการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ หรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของระบบดิจิตอลในการขนส่งและโลจิสติกส์ เห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆ, พัฒนาการ, ความท้าทายและวิธีแก้ปัญหา , การจัดการห่วงโซอุปทานอัจฉริยะและห่วงโซอุปทานดิจิตอล ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์

 

 Automation and applications

 

อุตสาหกรรมยุค 4.0 เป็นสภาวะการปรับเปลี่ยนวิธรการทำงานและการตัดสินใจและวิเคราะห์ทั้งหมดไปให้เครื่องจักรทำงานอย่างอิสระแทนแทน ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีความคล้ายคลึงกัน แม้จะมีส่วนที่แตกต่างหรือทับซ้อนกันบ้างในแง่การใช้งาน, เทคโนโลยี, องค์ประกอบด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจ

 

โลจิสติกส์มีหลายประเภท ดังนั้นจึงมีการให้คำนิยามโลจิสติกส์มากมาย เช่น การจัดระบบ, การวางแผนและการจัดการระบบที่ซับซ้อน เช่น โลจิสติกส์ในการจัดวาระต่างๆ บางคนนิยามโลจิสติกส์ว่าเป็นกิจกรรมที่มีองค์ประกอบและกระบวนการการเคลื่อนย้ายจำนวนมาก ซึ่งเราจะพิจารณาโลจิสติกส์ตามนิยามข้อหลังนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายในระบบธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรม 4.0

หากพิจารณาโลจิสติกส์เป็นกระบวนการจาก ก-ฮ ซึ่งมีขั้นตอนระหว่างกลางมากมาย, มีองค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทาน, มีการขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและมีการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวมระหว่างขั้นตอนต่างๆโดยระบบมีอำนาจการตัดสินใจเอง เราจะเห็นภาพว่ามีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง : ตั้งแต่การขนส่งที่ไม่มีคนขับไปจนถึงระบบคอนเทนเนอร์อัจฉริยะ, คลังสินค้าอัจฉริยะ, ท่าเรืออัจฉริยะ, ชั้นวางสินค้าอัจฉริยะ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลในห่วงโซ่และบริบทโลจิสติกส์ จุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำ เครือข่ายการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่(blockchain) มาใช้ ซึ่งเราจะเห็นหลายกรณีที่ใช้เทคโนโลยีแยกประเภทในการขนส่ง, ท่าเรืออัจฉริยะ, การขนส่งทางเรือข้ามชาติ, การค้าปลีก และอื่นๆอีกมาก

 

 

จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบอื่นอีกมากในห่วงโซ่อุปทานและหากไม่มีระบบดิจิตอลในห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ 4.0 ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ดังนั้น งานสำคัญที่เพิ่มขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้แก่

 

การเพิ่มอำนาจบริหารและการวิเคราะห์ในระบบโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, มีการเชื่อมโยงและรวดเร็ว/ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจที่ดำเนินการตามเวลาจริงมากขึ้น

 

ตั้งเป้าการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโดยมีวิสัยทัศน์แบบองค์รวมซึ่งมีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนประกอบ การสร้างสมดุลระหว่างระบบการจัดการการตัวเองและระบบที่ให้อำนาจการตัดสินใจ(บางส่วน)และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยให้น้ำหนักกับการปฏิบัติจริงและการวิเคราะห์ถึงการร่วมกันทำงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (cobots) ในคลังสินค้า และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลง

 

การเปลี่ยนวิธีการทำงานและการจัดการให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน, สถานการณ์จริงและแง่มุมต่างๆในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ข้อมูล, การสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อการจัดการและตัดสินใจอย่างถูกต้องท่ามกลางสภาวะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีการกระจายอำนาจตัดสินใจมากขึ้น, การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว, การพัฒนาความสามารถและความรวดเร็วในการทำงานตามเวลาจริง โดยเปลี่ยนจากแนวทางที่องค์กรรวมอำนาจการบริหารและการวางแผนไว้ส่วนกลาง ไปเป็นการวางแผนตามความต้องการธุรกิจและความพร้อมเปลี่ยนแปลงในการจัดการ (ซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านของระบบดิจิตอล) ในระบบโลจิสติกส์ที่มีการวางแผนล่วงหน้าน้อยลง

 

เชื่อมโลจิสติกส์สู่อนาคต

การเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติด้านโลจิสติกส์อาจฟังดูน่ากลัวโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับIOT, ปัญญาประดิษฐ์และเครือข่ายการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (blockchain) แต่โชคดีที่มีข้อมูลจำนวนมากในอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เอกสารไปจนถึงวิดีโอ ซึ่งอธิบายพื้นฐานและให้ตัวอย่างเทคโนโลยีที่นำมาใช้จริง เมื่อคุณพร้อมที่จะเดินก้าวแรก โปรดอย่าลืมว่า : กระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อการขนย้ายที่ปลอดภัยและมีความเสถียร ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับการเชื่อมโยงในระบบโลจิสติกส์

Logistics 4.0 and Supply Chain Management 4.0 or smart supply chain management concern the various aspects of end-to-end logistics and supply chain management in the context of Industry 4.0, the Internet of Things, cyber-physical systems, emerging technologies, advanced data analytics and (semi-)autonomous decisions enabled by AI.

 

How Industry 4.0 is about more than just the smart factory or the implementation of technologies. We take a look at the essential elements of smart logistics, logistics management and supply chain management (SCM) in Industry 4.0, often called Logistics 4.0. If you need more than an overview of the essential elements of supply chain and logistics in the age of Industrial IoT, autonomous applications and cyber-physical systems you might want to check out on the use of robots and cobots in logistics, the role and evolutions of IoT (Internet of Things), cloud and advanced analytics in connected logistics or read about digital transformation in transportation and logistics first. It is clear that the various technologies, evolutions and challenges/solutions come into play when looking at Logistics 4.0, smart supply chain management and the digital supply chain as we do here. So, consider them part of this supply chain and logistic.

 

Automation and applications

 

Just as Industry 4.0 is a holistic given with a (partial) transfer of autonomy, intelligence and autonomous decisions to machines and to the edge, supply chain and logistics in Industry 4.0 is very similar, albeit with, on top of the overlaps, different applications, technologies, human and business aspects and elements.

 

There are many types of logistics and there are many definitions of logistics, ranging from the organization, planning and management of something complex, such as the logistics of setting up an event, to activities whereby many moving parts and processes are involved. It’s in the latter sense of moving things around in a business, supply chain and Industry 4.0 that we look at logistics here.

When we see logistics as essentially getting things from A to Z with the many intermediary steps and the components of the supply chain and intelligent and efficient movement across all these different steps in a holistic way and add the aspect of autonomy to it we quickly see what types of applications we really talk about: from driverless transportation to intelligent containers, smart warehousing, smart ports, smart shelves to the human and information exchange in all possible logistical chains.A major game-changer in this regard is also blockchain as we’ll see further with myriad use cases for the distributed ledger technology in transportation, smart ports, cross-border maritime shipping, retail, the list is long.

You can imagine that there are several other components in the supply chain and that without a digital supply chain Logistics 4.0 simply isn’t possible. Additional core tasks of smart logistics and supply chain management in the Industry 4.0  of logistics then become:

 

Adding the right level of autonomy and intelligence to logistics in order to make logistics as such more intelligent but mainly to make it more efficient, effective, connected and agile/flexible in order to meet the needs of a far more connected economy and an increasingly real-time economy.

 

Starting from the goals of industrial transformation in this holistic vision of which logistics and supply chains are part, strike the right balance between self-organizing and (semi-)autonomous systems and human planning, with also a focus on action and intelligence whereby the collaboration between man and machine (e.g. cobots in warehousing) and the end goals in function of changing ecosystem demands are crucial.

 

Transforming the ways of working and managing in line with Industry 4.0 deployments, realities and aspects such as data analytics, information ecosystems, required skillsets to manage it all and take the right decision in a changing environment of decentralization, fast decision making, the development of real-time capabilities and agility with a shift from centralized organizational and planning approaches to on-demand planning and managing uncertainty (core in digital transformation overall) in far less pre-determined logistical scenarios.

 

Connecting Logistics To The Future

 

Diving into the logistical revolution may seem intimidating, especially for those unfamiliar with IoT, AI and blockchain. Fortunately, there’s a wealth of information available on the internet, from white papers to videos, that explain the basics and provide examples of technology in action. When you’re ready to take that first step, remember: Much like connected logistics itself, it’s all about a safe, steady journey.

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching