Rail Transit: The Rhythm of the Megacities​

ระบบราง: ท่วงทำนองชีวิตแห่งมหานคร​

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2017

มนุษยชาติประสบกับอัตราการเจริญเติบโตของภาวะชุมชนเมืองที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน อันเป็นผลพวงมาจากผลมาจากแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชากรไหลเข้าสู่มหานครเป็นจำนวนมากขึ้น องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ไว้ว่าชุมชนเมืองทั่วกำลังเติบโดขึ้นด้วยอัตราเพิ่มของประชากรในหลักล้าน และในที่สุดประชากรจำนวนประมาณ 2 ใน 3 ของโลกจะพักอาศัยและทำงานหาเลี้ยงชีพในเมืองใหญ่ภายในปี 2030

 

บทวิจัยของ KPMG ได้กล่าวไว้ว่าการขนส่งทางรางเป็นช่องทางที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมการขนส่งคมนาคมสาธารณะที่หาคู่เทียบได้ยาก และมึงแม้ระบบขนส่งคมนาคมทางรางจะยังนับว่าเป็นเรื่องใหม่ในบางซีกโลกก็ตาม กลุ่มประเทศในยุโรปและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำระบบรางมาเพื่อการคมนาคมทั้งทางใกล้และทางไกล จนได้กลายมาเป็นช่องทางและรูปแบบการเดินทางสำคัญอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ว่าการเดินทางนั้นจะเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการทำงาน

 

การที่ผู้คนอพยบจากท้องถิ่นห่างไกลเข้ามาสู่ชุมชนเมืองใหญ่ ทำให้เกิดอุปสงค์ในการขนส่งคมนาคมเดินทางและติดต่อสื่อสารเป็นทวีคูณ หากชุมชนเหล่านี้มิได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ให้ดี ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ที่ปรับตัวช้าได้รับผลกระทบ แต่ยังทำให้ชุมชนดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะพลาดโอกาสในปรับเปลี่ยนโฉมทางเศรษฐกิจ แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางประสิทธิพลของชุมชนอีกประการ​

One-Size Does not Fit All

PWC Singapore นำเสนอรูปแบบของโครงการระบบขนส่งทางรางจำนวนหลายรูปแบบซึ่งต่างสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางการขนส่งคมนาคมที่มีฐานความต้องการที่แตกต่าง การตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมที่เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการขนส่งคมนาคม และแต่ละรูปแบบย่อมมีความเหมาะสมกับงานขนส่งคมนาคมบางประเภท  การตัดสินใจเลือกรูปแบบดังกล่าวนี้ควรมีแบบแผนกระบวนการที่เข้มข้นรัดกุม กระบวนการดังกล่าวนี้ควรสร้างสมดุลย์ในแง่ของต้นทุน คุณภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเทคนิค ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่จะได้รับ และความเหมาะสมในภาพรวมของการลงทุนกับระบบรางดังกล่าว​

Rail-Based Transportation in Asia

การเติบโตอย่างรวดเร็วและการต่อตัวของสังคมเมือง เป็นที่ประจักษ์ว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงบริการขนส่งในภูมิภาคเอเชีย การขนส่งทางรางจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับการสัญจรสั้นๆ ในเขตเมืองและการเดินทางระยะไกล ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการลงทุนโครงการเมกกะโปรเจคของระบบขนส่งทางรางมูลค่านับพันล้านเหรียญ

 

ประเทศไทยได้ริเริ่มดำเนินโครงการรถไฟฟ้า MRT จำนวนหลายเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วย สำหรับประเทศมาเลเซียเองก็มีโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ซึ่งได้เริ่มต้นไปบ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และยังมีโครงการขนส่งมวลชนความเร็วเมืองขลางซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้นมาเลเซียและสิงคโปร์ได้สร้างความร่วมมือในเส้นทาง Johor Bahru และไปยังสิงคโปร์มีกำหนดเปิดตัวในปี 2018 ส่วนประเทศไต้หวันเองได้เปิดตัวโครงการขนส่งความเร็วสูง Kaohsuing ระบบรางเบาไปแล้วในปี 2015 และฮ่องกงเองก็เปิดตัวโครงการขนส่งระบบราวอีก 5 โครงการซึ่งเดินทางเข้าสู่ศูนย์ของตัวเมืองฮ่องกง

 

และแม้ว่าประเทศเวียดนามจะยังไม่มีระบบ MRT อยู่ในปัจจุบัน แต่ว่างานพัฒนาระบบเครือข่ายเส้นทางได้เริ่มขึ้นในเมืองใหญ่ๆ เช่น โฮจิมิน และ ฮานอย กระทรวงคมนาคมขนและสื่อสารในประเทศฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการเสริมต่อส่วนขยายของเส้นทางเดินเป็นจำนวนมากซึ่งได้รวมถึงโครงการ Luzon Railway ระยะทางกว่า 900 กิโลเมตร และสุดท้าย ประเทศอินโดนีเซีย โครงการ Jakarta MRT มีกำหนดเริ่มต้นก่อสร้างโครงในปี 2018 ส่วนโครงการ Jakarta MRT และ Hatta Airport Express Link กำลังจะตามมาในเวลาอันไม่ช้า นอกจากนี้ยังมีโปรเจคระบบรางหลายโครงการตามหัวเมืองต่างๆ ซึ่งอยู่ได้นำเสนอและอยู่ในกระบวนการพิจารณา เช่น Bali, Bandung, South Sumatra, Surabaya, Surakarta, และ High Speed Line จาก Jakarta ถึง Surabaya และ Bandung ​

Take-Home Message

ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาค ASEAN กำลังเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชนชุนเมืองอันตามมาซึ่งการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อชุมชน อีกทั้งต้องเผชิญกับการปรับปรุงพัฒนาเชิงโครงสร้างและความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการทั้งสิ้น บทวิเคราะห์ของ Accenture เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะได้กล่าวไว้ว่า ผู้ให้บริการขนส่งในภูมิภาค ASEAN ต้องตระหนักให้ได้ว่า ในท้ายที่สุดระบบจะมีความซับซ้อนมากขึ้นอันเนื่องมาจากการบูรณาการระบบการขนส่งเข้าระบบสารสนเทศกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ระบบรถโดยสาร ระบบรถไฟ ระบบการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ท้องถนน ระบบสัญญาจราจร และระบบข้อมูลดินฟ้าอากาศ ระบบเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนให้ความต้องการของผู้บริโภคทั้งสิ้น ​

 

ในปัจจุบันผู้บริโภคบริการขนส่งมีประสบการณ์มีประสบการณ์มากขึ้น หูตากว้างไกล รู้เห็นมากขึ้น จึงมีความต้องการตัวเลือกและคาดหวังอรรถประโยชน์จากระบบขนส่งมากขึ้น สิ่งที่รัฐและผู้ให้บริการจะต้องตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวไม่ใช่การก่อสร้างเพิ่มเติม แต่เป็นการศาสตร์และศิลป์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยคำนึงถึงทรัพยากร ภายใต้บริบทสถานสถานการณ์ ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคและปัจจัยการเดินทางแปรเปลี่ยนไปตามเวลา 

Figure 1: Emerging major cities around the globe (Source: World Health Organization)

Driven by emerging economies, humanity has encountered the unprecedented urban growth as people are more than ever living in megacities worldwide. Estimated by the World Health Organization, all the major cities around the globe are being added with approximately one million on top of the populations they have already had, and nearly two-third of the world population will end up living in those major cities  by the year 2030.

 

According to KMPG’s Foresight, rail is increasing viewed as an essential form of public transportation – both as a required complement and viable alternative to private modes such as cars. While this may be nothing new in some parts of the world, notably Europe and Japan, the real change is the scale of this shift. Both long-distance and urban rail are now rapidly becoming the preferred transportation of business and leisure passengers all over the world. ​

 

As people move from rural to urban environments (especially in developing countries), megacities, will generate higher demand for light rail and commuter transportation. Cities that do not adapt quickly enough will suffer. It’s not only a missed opportunity in term of economic uplift, but likely to decline as congestion saps productivity.

One-Size Does not Fit All

According to PWC Singapore, there are different models of railway projects which can be built to serve a country’s public transportation needs. Selecting the right mode is a key decision for governments and transport authorities. Certain modes of rail transport naturally lend themselves to certain situations; however, governments should rigorously evaluate the different modes against each other. The evaluation must balance the competing pressures of cost and quality, and consider all relevant factors including technical feasibility, the local environment, the transport problems that the project is designed to tackle, and the overall budget for the government. The modes, for example, are Monorail, Light Rail, Metro, and Long distance/High speed rail.​

Rail-Based Transportation in Asia

Asia is seeing rapid growth and urbanization, and there is an increasing need to develop transport services. Railway is a viable option to meet the demand for urban commuting as well as long distance travel. There are a number of railway projects in development or construction, representing billions of dollars in investment and spending. ​

To illustrate, Thailand has been undergoing multiple MRT lines construction in Bangkok. Its ambitious aim is archive high speed rail network. In Malaysia, Electric Double Tract Project is being implement, and the Klang Valley Mass Rapid Transit is about to start in 2017. Moreover, Malaysia and Singapore have jointly approved the High Speed Line project between Singapore and Kuala Lumpur, and the Rapid Transit System link between Johor Bahru and Singapore is schedule to kick off in 2018. In Taiwan, Kaohsiung Light Rail has operationally started since 2015. In Hong Kong, MRT is in the process of delivering five new projects. These include the West Island Line, The South Island Line (East) and the Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong Express Rail Link​

 

Vietnam has currently no city MRT systems in operation but the networks are now being developed in both Ho Chi Minh City and Hanoi. In the Philippines, The Department of Transportation and Communication has award LRT 1 Cavite Extension Project while other multiple projects are now under development including further LRT extensions and a 900KM Integrated Luzon Railway. Last but not least, as for Indonesia, Jakarta MRT is now under construction and phase one operation planned to start by 2018, Jakarta Monorail is being developed, and Hatta Airport Express Link is underway. Many urban transit rail projects planned for several cities – Bali, Bandung, South Sumatra, Surabaya and Surakarta, and High Speed Line from Jakarta to Surabaya and Bandung has been proposed.

Take-Home Message

Public transportation operators and government authorities in emerging ASEAN countries face sizable challenges in providing public transport for commuters. They need to improve their transport infrastructure and the reliability of services, which will help boost commuter satisfaction. According to Accenture’s Public Transportation analysis, ASEAN transport operators have greater scope to introduce complex systems that can integrate commuter preferences with information systems on buses and trains, e-ticketing, road sensors, and traffic and weather data. These systems can help operators better address the needs of commuters.

 

Nowadays, commuters are able to see how public transport networks around the globe operate and they are demanding greater levels of control, accessibility, reliability and comfort from their local transport options. How can governments and operators overcome some of these entranced challenges and deliver higher quality public transport services? The answer is not necessarily more trains or more roads. Instead, operators should consider how technology can be used to effectively balance supply and demand using existing resources, in an environment where commuter needs and transport conditions can change by the minute.  ​

Table 1: The world's largest cities and metropolitan areas by population as of 2016

(Source: World Health Organization)

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching