Strategic Partners achieve grow up to Smart technology ​

 

ภายในกิจกรรม“Smart Factory Showcase” ทีมผู้จัดงานฯ ได้ร่วมกันวางระบบการผลิตในรูปแบบ Smart Factory ซึ่งจะได้เห็นรูปแบบการทำงานและผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้น ผู้ผลิตจะได้สัมผัสกับการผลิตของเครื่องจักรแบรนด์ชั้นนำต่างๆจาก โดยเริ่มต้นจากการจำลองสายการผลิตในรูปแบบ Virtual Production Line และแสดงผลการปฏิบัติงานจริงโดยผู้ที่มีความชำนาญการทางด้านงานพับ (Sheet Metal) และงาน Machining Center เชื่อมต่อฟังก์ชั่นด้วยระบบ Conveyer ทำการตรวจสอบและควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมือ Inspection เพื่อส่งข้อมูลให้ในการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการประกอบ (Assembly) และต่อเชื่อมชิ้นงาน จากนั้นตกแต่งด้วยระบบ Laser marking และตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำในขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้ผลิตที่กำลังมองหา เริ่มต้น และกำลังพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับภาพกว้างและภาพเชิงลึกพร้อมๆกัน

 

In the “Smart Factory Showcase” event, the organizers have planned to create a Smart Factory planning system. Manufacturers can experience the actual operation and output from many branded machines, beginning from the model of Virtual Production Line and the actual operation by experienced sheet metal operators. There will also be a machining center with conveyer functions to examine and check the operation through inspection tools so that the data are sent to assembly robot and to get connected to other workpieces. Afterwards, the workpieces will be polished with laser marking and the precision is checked again before the delivery. This is the most suitable for all manufacturers who are either looking for or beginning to develop their industry. They will gain both wide and deep perspectives at the same time.

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

ด้วยปัจจัยทางด้านค่าแรงและการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน อุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการปรับตัวในทุกรูปแบบ นำมาซึ่งการวางแผนการผลิตในรูปแบบ Lean Manufacturing เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดการสูญเสียต่ำที่สุด ตามด้วยการนำเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อยอดไปสู่การผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

 

Trends and Changes in the Manufacturing Industries in Thailand

The factors regarding wages and lack of labor at the present time force industries to change themselves in every way, resulting in a plan called Lean Manufacturing in order to achieve the greatest efficiency and to keep the loss to the minimum. Automation system technology and robots are adopted in order to increase the industrial potentials towards Industry 4.0

 

Virtual Production Line เปิดโลกโรงงานเสมือนจริง

Virtual Manufacturing Asia ในฐานะที่ปรึกษาการผลิตเราสร้างแพลตฟอร์ม simulation และสรรหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมให้กับทุกอุตสาหกรรมและภายในกิจกรรม Smart Showcase ผู้ผลิตจะได้สัมผัสกับสายการผลิตเสมือนจริง (Virtual Production Line) และการสร้างโรงงานเสมือนจริง (Virtual Factory) ภายในบูธของเรา

 

Virtual Production Line: A virtual factory

Virtual Manufacturing Asia as a manufacturing consultant creates a platform for simulation and offers the best technology suitable for every industry through the Smart Showcase event. Manufacturers can experience the Virtual Production Line and how to build a Virtual Factory at our booth.

Mr. Boonyawut Teeraprawatekul

Business Development

Virtual Manufacturing Asia

อุตสาหกรรม 4.0 จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ในประเทศไทย

แน่นอนว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมี Timeline ที่เหมาะสม ดังนั้นอุตสาหกรรม 4.0 ก็เช่นกันภายใน 5-10 ปีเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิคส์ อากาศยานและเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนผลักดันให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อแข่งขันบทเวทีโลกได้

 

Can we really see Industry 4.0 in Thailand?

Of course every technology has its own appropriate timeline. Therefore, Industry 4.0 does not differ in terms of this fact. Within 5-10 we are going to see a rapid change because Thailand has become the base for manufacturing many technological areas such as automotive, electronics, aviation and medical devices. The demands in these industries mean that the manufacturers need to improve their potentials through technologies to compete with other countries worldwide.

 

Additive Manufacturing

ไทยสากล กรุ๊ปได้นำนวัตกรรมจากบริษัท Start up ชั้นนำระดับโลกภายใต้ชื่อ Desktop Metal ที่เข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง 3D Printing ที่ถูกกว่าในตลาด 10  เท่าและผลิตชิ้นงานได้เร็วกว่า 100 เท่า และถือเป็นเครื่องแรกของโลกเพื่อการผลิตชิ้นงานในระดับ Mass Production

 

Additive Manufacturing: A manufacturing innovation for the future

Thaisakol Group has brought an innovation from the world’s leading start-up company Desktop Metal to revolutionize the industry with 3D printing technology which is 10 times cheaper than the market price and produces 100 times faster. It is considered the first of its kind in the world for mass production capability.

Mr. Panitan Kobkulsuwan

General Manager

Thaisakol Group Co., Ltd.

ผู้ผลิตจำเป็นเตรียมความพร้อมในเรื่องใด

การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนั้นเป็นหัวใจหลักที่มีความสำคัญแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและเข้าใจระบบการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

What do manufacturers need to get ready for?

Key to the industrial development is the technology which is used as the main tool. Another crucial element is the development of human resources to acquire skills and understanding of the changes which are going to take place.

 

ระบบ Tool Holder เพิ่มความสามารถการผลิตให้กับเครื่องมือ

เราได้นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการจัดยึดเครื่องมือ Griper ประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยเพิ่มความเสถียรในผลิต ภายในงานเรายังได้นำ Cutting Tool และ Accessories ต่างๆที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับคุณ

 

Tool Holder system to increase the manufacturing capabilities to tools

We have brought the latest innovation, namely Griper, with high efficiency to increase the stability in the manufacturing process. During the event we also introduce Cutting Tool and accessories to increase the working potentials for you.

Mr. Nattapol Hemyoo,

Director

Cerathai Co., Ltd.

เราจะสูญเสียโอกาสทางด้านใดหากยังคงมองว่าอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องที่ไกลตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ในอนาคตข้อมูลในทุกๆส่วนทั้งจากทางผู้ขายและผู้ผลิตจะเชื่อมต่อถึงกัน หากเราไม่มีการปรับตัวและไม่มีระบบรองรับแน่นอนว่าเราจะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสูงกว่า

 

What opportunity will we miss if we think that Industry 4.0 is still far away from reality?

Because the present technology has changed rapidly, in the future every data from both buyers and manufacturers will be connected. Unless we adjust ourselves and create a system to be compatible with the technology, we are more likely to lose our competition opportunity because other manufacturers have greater potentials and readiness.

 

ระบบการตรวจวัดครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ

ภายในกิจกรรม Smart Showcase เราได้นำเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ที่รองรับการการผลิตแบบ Industry 4.0 และระบบ Sensor & Inspection ในทุกๆส่วนการผลิตและระบบ Data Management ที่สามารถเชื่อมต่อและแสดงผลไปยังบูธของ JSR ได้โดยตรง

 

Integrated inspection system to increase the efficiency and accuracy

Within the Smart Showcase event, we introduce machining center which is compatible with Industry 4.0 manufacturing procedures and equipped with sensor and inspection system in each manufacturing process. The Data Management system can also be connected to and displayed at the JSR booth directly.

Mr. Annop Jirojjaturonn

Director

JSR Group

ทำอย่างไรให้ผู้ผลิตเข้าใจถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นในทุกเม็ดหน่วยการลงทุนทางเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เราพบว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่เข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ผลิตไม่ได้ต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด  แต่ต้องการหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมและคุณภาพชิ้นงานที่มีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

 

How to make manufacturers understand that it is worth investing in the future technology?

We find that many manufacturers understand that it is important to develop their industries continuously due to a higher competitiveness. Manufacturers not only needs a good product but also looks for the best solution to increase the overall manufacturing efficiency and the quality of the workpieces to meet the requirements set by the customers.

 

ไม่ใช่แค่ Cutting tool ที่ดี แต่คือ Solution การผลิตที่เป็นเลิศ

ผู้ผลิตจะได้พบกับระบบ Spin jet สำหรับเครื่องมือขนาดเล็กที่เพิ่มประสิทธิภาพได้สูงถึง 40000 rpm และระบบ Tool Management ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการเครื่องมือพร้อมด้วยโซลูชั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างคุ้มค่า

 

Not only a good cutting tool but also a superb solution

Manufacturers will see Spin Jet system for small tools which can increase their performance up to 40000 rpm and Tool Management system to increase the capability to manage tools along with solutions to increase the manufacturing efficiency which are financially worthwhile.

Mr. Fasai Pawanit,

General Manager

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd.

ก้าวแรกที่สำคัญที่ผู้ผลิตจะเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร
ผู้ผลิตจำเป็นต้องวาง Mind Set เพื่อปรับวิธีการผลิตในรูปแบบของ Lean Manufacturing ตามด้วยการปรับทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประบวนการผลิต และลำดับสุดท้ายคือการนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้งาน 


What is the first step which manufacturers need to develop their industries towards Industry 4.0?
Manufacturers need to adjust their Mind Set to fit in with the Lean Manufacturing approach and they need to change their perspectives as well as to develop their personnel to understand the changes and how to modify their manufacturing process. The last step is to make use of the manufacturing technology. 


พัฒนาองค์ความรู้สู่เส้นทางการผลิตที่เหนือกว่า
เรานำเสนอระบบออโตเมชั่นภายในกระบวนการ Sheet Metal ด้วยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตในรูปแบบ Lean Manufacturing พัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม 4.0


Creating a body of knowledge towards better manufacturing
We showcase the automation system in the Sheet Metal process with the aim to offer knowledge and understanding by beginning with the change from Lean Manufacturing towards Industry 4.0.​

Mr. Thanawoot Toatong
Head of Process & Business Development
Wongtanawoot Ltd. Part​.

กิจกรรม Smart Showcase โดยความร่วมมือของ Strategic Partner จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมได้อย่างไร

กิจกรรม Smart Showcase จะทำให้ผู้ผลิตได้เห็นภาพการผลิตจำลองการผลิตในรูปแบบของ Mass Customization และทำให้เข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงทั้งกระบวนการ แต่สามารถปรับเฉพาะส่วนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้

 

The Smart Showcase event with collaboration from Strategic Partners to build up towards Industry 4.0

The Smart Showcase event will make manufacturers see a model of virtual manufacturing through mass customization and they will realize that there is no need to invest in the whole process because it is possible to adjust only the parts where higher efficiency and solution are required.

 

Innovation & Industry 4.0 of Industrial Robot

เราออกแบบสายการผลิตอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเราจะแสดงให้เห็นทั้งส่วน Assembly Line, ระบบ Synchro feed arc, Laser Welding and Cutting Robot ที่เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด

 

Innovation & Industry 4.0 of Industrial Robot

We design the automated production line with robots as the main industry. We will show Assembly Line, Synchro feed arc system, Laser Welding and Cutting Robot which is the best innovation.

Mr. Thiti Wongthanasak

Managing Director

UNI ARC Co., Ltd.

Ms. Saichon Latimer

Managing Director

Thai Rung United Engineering Co., Ltd.

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ Strategic Partner

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งเราในฐานะ Strategic Partner และผู้เข้าชมงานที่จะได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนการผลิตร่วมมือกันจัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมและความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ให้บริการในประเทศไทย

 

Objective and Goal in Participation as Strategic Partner

Every activity in the event is mutually beneficial for us as strategic partner and attendees who will meet experts in each manufacturing process in order to experience the potentials, readiness and capabilities to develop the industries of service providers in Thailand.

 

ศักยภาพความพร้อมของผู้ให้บริการในประเทศไทย

เราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการออกแบบ Conveyer ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบตามสายการผลิตของผู้ประกอบการที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

 

Potentials and readiness of service providers in Thailand

We will show the potentials in designing conveyer which can adjust itself in every situation of the production line of the manufacturers which can be combined in an automatic manner.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching