Medium-term renewable energy market

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2017

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คำว่า “พลังงานทดแทน” นั้น เป็นคำที่ค่อนข้างจะคุ้นหูกันอย่างมาก พลังงานทดแทน หมายถึง แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกอีกทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาด และก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำและไฮโดรเจน เป็นต้นถูกนำมาใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เนื่องด้วยความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศนานาประเทศจึงได้พยายามส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิง​

 

โดยทั่วไป การวางแผนนโยบายพลังงานจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ นโยบายระยะสั้น (ภายใน 5 ปี) นโยบายระยะกลาง(ภายใน 5-10 ปี) และนโยบายระยะยาว (10 ปี ขึ้นไป)

 

• นโยบายพลังงานระยะสั้น มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่มีอยู่ ได้รับการยอมรับแล้ว และมีศักยภาพพลังงานสูง

 

• นโยบายพลังงานระยะกลาง มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน หรือแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

 

• นโยบายพลังงานระยะยาว มุ่งเน้นไปที่การลงทุนเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานในอนาคตซึ่งส่งผลให้มีความหลากหลายของแหล่งพลังงานมากขึ้น

 

แนวโน้มการเติบโตของตลาดพลังงานทดแทน

 

ในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งโลก อันเป็นผลจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแหล่งพลังงานน้ำและแสงอาทิตย์ ประกอบกับประเทศต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งโลกจึงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในโลก ในปี พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะ พลังงานลมตามแนวชายฝั่ง (คิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากพลังงานทดแทน) และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานมีราคาถูกลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าวลดลงตามไปด้วย ในปี พ.ศ. 2558 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตในปีก่อนหน้า

 

รายงานการศึกษาตลาดพลังงานทดแทนระยะกลางของ International Energy Agency (IEA) ระบุว่าในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าพลังงานทดแทนจะมีการเติบโตอย่างมากเนื่องจากต้นทุนทางเทคโนโลยีมีราคาต่ำลงอย่างมาก โดย IEA คาดการณ์ว่าต้นทุนทางเทคโนโลยีของกังหันลมตามแนวชายฝั่งจะลดลงประมาณร้อยละ 15 และแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงประมาณ 1 ใน 4 ของราคาปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 2564

 

นอกจากนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศผู้นำต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาจีน อินเดีย และเม็กซิโก ประกอบกับการพัฒนาทางระบบการเงินเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดการค้าพลังงานทดแทนขยายมากขึ้นกว่าเดิมภายใน 5 ปีข้างหน้า ดังรูปที่ 1โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปเอเซีย อันได้แก่ จีนอินเดีย และประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศจีนมีการติดตั้งกังหันลม 2ตัว ทุกชั่วโมง เป็นผลให้กำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในประเทศจีน ในขณะที่การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการติดตั้งประมาณ 5 แสนแผง ในทุกวันทั่วโลก

Countries with Renewable Energy Policies and Targets, Early 2015​

Fig.1 World renewable energy market (3)​

แนวโน้มการเติบโตของตลาดพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างมากของความต้องการพลังงานไฟฟ้า ส่งผลต่อการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและปัญหาด้านมลพิษทางอากาศภายในประเทศ ดังนั้นประเทศในภูมิภาคอาเซียนจึงมีการกำหนดกรอบนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อกำหนดความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาต้นทุนทางพลังงานและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ โดยเฉพาะพลังงานน้ำที่มีมากมายอย่างเหลือเฟือในภูมิภาคแห่งนี้ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีศักยภาพสูงมากในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทนในภูมิภาคนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก แต่ทว่าการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลมตามแนวชายฝั่งยังมีเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางพลังงานค่อนข้างสูง และเป็นประเทศผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียว

During the past decade, “Renewable energy” is well-known and recognizable. Renewable energy, for example; solar; wind; biomass; hydro and hydrogen, are unexhausted resources of energy which can be turnover to use again. It is clean energy source without any impact to environment. Owing to the volatility of world oil market price effecting to increase of domestic oil price, countries have made an endeavor to encourage using of domestic renewable resources as well as available technology in energy production within the country. Also, the strong policies to promote their full economic potential are evidently determined to reduce impacts of change in fuel price.

 

Generally, energy policy planning is separated into three periods: short term (less than 5 years), medium term (5-10 years) and long term (more than 10 years).

 

• Short term policy aims to promote the proven technologies with high potential for energy sources.

 

• Medium term policy aims to develop and implement the new technology or energy sources with respected to economic value.

 

• Long term policy aims to supply the advanced technology and new energy sources connecting with increasing amount of energy demand in the future, resulting in the more diversification of energy resources.

Trend of renewable energy market

 

In 2013, global renewable electricity generation rose for almost 22 percent of total power generation, effecting from fast capacity expansion of hydropower and solar PV. In addition, many nations had supported the policies aimed at enhancing energy security and sustainability and therefore renewable electricity expanded at its fastest rate for more than about 45 percent of net additions to world capacity in the power sector in 2014, especially for onshore wind (about one-third of the renewable capacity increase) and solar PV. Then, because of sharp cost reductions of technology resulting in low cost of electricity generation, renewables capacity reaches 15 percent more than the previous year in 2015.

 

International Energy Agency (IEA)’s Medium-Term Renewables Market Report indicates that over the next 5 years renewables will remain the fastest growing sources due to excessive reduction of technology cost. IEA estimated that cost of onshore wind generation will decrease by a further 15 percent and solar PV cost will be anticipated to decline by one-fourth of the present price by 2021.

 

Besides that, the implementation and support of renewable energy policies in the key countries such as the United States, China, India and Mexico, including the improvement of financing conditions for renewable energy investment will play an important driven factor to expand the renewable energy market over the next 5 years, especially for many countries in Asia such as China, India and ASEAN countries (see Fig. 1). Regarding to the IEA’s information in 2015, two wind turbines were installed every hour in China, effecting on 40 percent of all renewables increase while about half a million solar PV were installed everyday around the world.

Trend of renewable energy market in Southeast Asia

 

Presently, many countries in ASEAN are emerging into a big problem of electricity demand increase, resulting in rapid growth of fossil fuels import as well as large emission of air pollutants. Therefore, ASEAN countries had launched the national energy policy based on three schemes such as construction of energy security, development of energy cost and reduction of environmental effects. Implementation of renewables which are domestically supplied is the one of key strategies, especially for abundant hydropower in this region. Additionally, implementation of high potential geothermal is applied in Indonesia and Philippines. Solar PV is also implemented in this region as other countries in rest of the world. However, onshore wind is applied only in Thailand who has high energy diversity and that would ever be the national leader of renewable energy in Southeast Asia.

References

1. International Energy Agency, “Medium-Term Renewable Energy Market Report 2015”. Retrieved from https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2015sum.pdf

2. International Energy Agency, “Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016”. Retrieved from: http://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2016sum.pdf

3. REN21, “Renewables 2015 Global Status Report”. Retrieved from: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/renewables-2015-global-status-report/

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching