AUDITING OF THE ENERGY MANAGEMENT REPORT

Source: MEGA Tech Magazine, Sep-Oct 2017

Article by Assist. Prof. Dr. Yod Sukamongkol

Energy Engineering Program, Faculty of Engineering, Ramkhamheang University

โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย​

ในปัจจุบัน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ระบุให้โรงงานหรืออาคารที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ โรงงานหรืออาคารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นที่มีปริมาณพลังงานรวมทั้งหมดตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 

เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม มีหน้าที่จะต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และต้องจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดพลังงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.  ส่งให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนผังในรูป (Figure. 1)

Figure. 1

จากการที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมจะต้องสรรหาและว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในระยะเริ่มต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พพ. จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในระยะเริ่มต้นให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อันเป็นผลจากการจัดการพลังงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป​

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับการสนับสนุน

 

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ พพ.ได้กำหนดคุณสมบัติของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ คือ ต้องเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 2,000 KW หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 2,350 KVA ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 40 ล้านเมกะจูลต่อปี รวมทั้งยังไม่เคยรับการสนับสนุนในปี 2559 สามารถขอรับการสนับสนุนฯได้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

1. ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตฯ จาก พพ. และ ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ภายใน 31 มีนาคม 2560

2. ต้องมีผลการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของปริมาณการใช้พลังงานรวม หรือมีผลประหยัดจากการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 300,000 เมกะจูล

3. ต้องยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนภายใน 31 พฤษภาคม 2560

 

ทั้งนี้ พพ.จะจัดสรรเงินสนับสนุนแบบให้เปล่าจำนวน 40,000 บาท สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และได้ผ่านการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการสนับสนุนในโครงการดังกล่าว

 

สำหรับการดำเนินการจัดการพลังงานปี พ.ศ. 2561 ซึ่งโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามประกาศ “โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ที่ และ

 

หมายเหตุ:

 

1. หากโรงงานหรืออาคารควบคุมใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือปริมาณที่กำหนดที่จะเป็นโรงงานหรืออาคารควบคุมและจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมสามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายและรอหนังสือแจ้งผลจากอธิบดี

2. หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

The incentive program for supporting the auditing and certification of the energy management report for designated factories and designated buildings​

According to the Energy Conservation Promotion Act B.E.2535 amended by the Energy Conservation Promotion Act (No. 2) B.E.2550, A building or a factory which installs electricity metering device, or to install one or more transformers whose combined capacity since 1,000 kilowatts or 1,175 kilovolt-amperes (or more) and also consume electrical energy and thermal energy in the total volume of 20 million megajoules (or more) are defined as “Designated building or Designated factory”.

 

The requirements for the owners of designated buildings or designated factories are to arrange to have the personnel responsible for energy and the establishment of the standards, criteria and energy management (EM) procedures.  After EM was implemented and the EM report was finished, the EM auditing and certification report from energy auditor persons who obtain the license for energy management auditing and certification or “Energy Auditor” from Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) is also needed to submit along with EM Report to Director General of DEDE at the end of March of each year.  The responsibility procedures of the designated buildings or designated factory owner is shown in Figure 1

 

Since the designated buildings or designated factories need to search and employ the external energy auditor who has the license for energy management auditing and certification from DEDE to audit and certify the EM report, thus, DEDE lunches an intensive project for promoting and supporting the auditing and certification of the energy management process for designated factories and designated buildings who comply and follow all of regulations in the Ministerial Regulation and ECP Act.  Other objectives of this project are to encourage and to verify the energy conservation measures that operated in the designated buildings or designated factories to have the real saving and sustain along with the purpose of  ECP Act.

Terms and Conditions:

 

In 2017, DEDE regulates the designated buildings or designated factories, who want to apply in the incentive program, must have been installed electricity metering device more than 2,000 kW, or installed one or more transformers whose combined capacity since 2,350 KVA (or more) or have consumed the total volume energy of 40 million megajoules (or more).  In addition, those buildings or factories must have not been supported in 2016.  Moreover, there are some more conditions as follow:

 

1. The EM auditing and certification report from the external energy auditor is needed to submit along with EM Report to Director General of DEDE within 31 March 2017
2. The real total saving energy outcomes from energy conservation measures must higher than 1.5% of the total energy consumption or must be at least 300,000 MJ.
3. The application form must be submitted within 31 May 2017.


 

After the committees evaluate the application form and reports, DEDE will give an incentive of 40,000 Baht for the approved designated factory or designated building, which have an energy conservation program together with machinery, equipment, tools, articles and materials with high efficiency to be used in the energy management system followed the Ministerial Regulation and ECP Act.

 

For the next year, the EM auditing and certification report and EM Report must be submitted within 31 March 2018, the owner can be followed the announcement of DEDE for the details of “The incentive program for supporting the auditing and certification of the energy management report for designated factories and designated buildings” at DEDE website homepage which is http://www.dede.go.th and  http://emincentive.com/

 

Notice:

 

1. Should the owner of any designated factory which is using energy at a level lower than the quantity prescribed in the decrees under Clause one hereof, and will continue to use energy at this level for a minimum of six consecutive months, the said owner of the such designated factory may submit details together with reasons and file an appeal to the Director General for leniency with respect to having to comply with this Act at all times. In the event that the said appeal has been filed, the Director General shall decide whether such leniency may or may not be granted, and shall notify the owner of the designated factory of the decision in writing promptly.

2. The owner of any designated factory who furnishes false information or false reasons under (1), Clause Three, shall be punished with imprisonment of not exceeding three months and a fine of not exceeding one hundred and fifty thousand Baht, or both.

http://emco.or.th/​

www.ieemyanmar.com​

http://enerconusantara.com​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching