อินเตอร์เน็ตได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง แต่ Internet  of Things หรือ IoTs นับว่าเป็นวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกๆ ของโลก พัฒนาการของอินเตอร์เน็ตนี้ส่งผลต่อวงการอุตสาหกรรมถึงสามระลอก ระบบอินเตอร์เน็ต คือ ขุมพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากระบบปิดที่แยกตัวไปสู่สถาปัตยกรรมแบบเปิด เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้แบบกระจาย งานสามารถถ่ายทอดและส่งต่อได้อย่างคล่องตัว รองรับด้วยอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสากล​

IoT: THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION IN THE MAKING

Article by: Asst. Prof. Suwan Juntiwasarakij, Ph.D., MEGA Tech Senior Editor​

ว่าไปแล้ว IoT คือ ก้าวสำคัญไปสู่อนาคตด้วยศักยภาพที่สามารถประกอบสร้างโมเดลทางธุรกิจด้วยกระบวนทางวิศวกรรม ซึ่งธรรมชาติของโมเดลทางธุรกิจ คือ ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่เพียงพอจะเอื้อต่อการพยากรณ์ IoTs ทำให้แครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีลักษณะสนับสนุนการลำเลียงข้อมูลที่สามารถตรวจจับได้จากเซ็นเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆ หากยิ่งมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมด้วยแล้วก็จะทำให้ใช้ประโยชน์จากทั้งอุปกรณ์และจากเครือข่ายได้มากขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน แรงสั่นสะเทือน ความชื้น ความเค้น ฯลฯ ​

 

THE EXPONENTIAL GROWTH GLOBALLY

กว่าทศวรรษที่แนวคิด IoTs ได้รับความสนใจเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาวิชาการจนกลายมาเป็น สมาคม สหพันธ์ธุรกิจ สหภาพต่างๆ เช่น IPSO, IIC, OIC และร่วมดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญไปจนถึงการยอมรับนำ IoTs ไปใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก จำนวนของอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับอินเตอร์เน็ตนับเป็นส่วนสำคัญประกอบการตัดสินใจในการยอมรับนำ IoTs ไปใช้งานในองค์กร ภาคการศึกษาร่วมมือและสนับสนุนในแง่ของการวิจัยและพัฒนา IoTs ให้เป็น Solution ที่ใช้งานได้จริง อย่างไรก็ดี Deloitte ได้วิเคราะห์ว่า IoT คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราเร่งสูง เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ในปี 2020 จำนวนอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์จะมีฐานการเจริญเติบโตถึง 5.5 เท่า คิดเป็นมูลค่า 20.8 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทนกำไรจะเติบโตเป็นเงาตามตัวถึง 3 เท่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตแบบหลายเท่าทวีคูณของตลาด IoT ได้แก่ ตัวเทคโนโลยี กำลังทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภค อุปกรณ์เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำ และค่าใช้จ่ายการต่อเชื่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ กุญแจสำคัญที่ปลดล็อคการเติบโตของตลาดให้พุ่งทยาน ความนิยมในศาสตร์ Big Data Analytics และ Cloud Computing ซึ่งมีความสามารถประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายมาเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแบบ “Foresight” จากเดิมเป็นเพียงสารสนเทศแบบ “Insights” ที่สำคัญ คือ ผู้บริโภคเองก็ตื่นตัวและสนใจ IoTs โดยที่รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเองก็มีความยืดโยงกับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมากขึ้น​

​เป็นเรื่องจำเป็นที่ภาคส่วนต่างๆ ควรต้องจับตามองเทคโนโลยีเกิดใหม่ทั้ง 8 ตัวนี้เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังถาโถมเข้ามากระทบธุรกิจอย่างจังทั่วโลกแน่นอน “Disruptive Technologies” เหล่านี้ได้แก่ Artificial Intelligence, Robotics, 3D Printing, Augmented Reality, Virtual Reality, Drones, Blockchain และ เทคโนโลยี IoT ซึ่งคาดว่าจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมโลกมากที่สุด กลั่นกรองเป็นแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์การทุนทางเทคโนโลยี

TAKE-HOME MESSAGE

 

เมื่อพิจารณาในภาพใหญ่ จะพบว่า IoT อันทรงพลังนี้มิได้มาเพียงลำพัง แต่มาพร้อมกับ AI ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะเห็นการบูรณาการของเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศทั้งสอง ออกเป็นรูปแบบที่สนับสนุนความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนโฉมการจัดการห่วงโซ่อุปทานงานคลังวัสดุวัตถุดิบ เก็บเกี่ยวประมวลและพยากรณ์ผลิตผลได้รวดเร็วแม่นยำตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคในภาคเกษตรกรรม ยกระดับการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในภาคการผลิต ตลอดจน สร้างความรู้สึกให้ผู้บริโภครู้สึกถึงพลังของการอยู่อาศัยและครอบครองอย่างชาญฉลาดในเคหะอัจฉริยะ

The internet has been on a steady development path and IoT is truly amongst the first few big evolutions of the internet. Three key developments in the internet are powering the transition of the manufacturing industry from a set of closed prioprietary silo systems to a new open architecture, where intelligence is distributed and actions can be take across the manufacturing ecosystem (involving a set of manufacturing plants), based on a standardized secure network and across interfaces and telecommunication protocols.

 

IoT is a leap into the future as it creates a potential for engineering a whole new set of business models that are sensory and predictive in nature. The internet is expected to become increasingly sensory due to IoT (e.g. sensing temperature, pressures, vibrations, moisture, stress, etc.) and increase its expanse by connecting previously unconnected devices to the internet. For example, connecting all the supplier machines and transportation vehicles via shared IoT platform, an automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) can create an entirely new model for inbound traceability of parts and components, leading to greater predictability within their inbound supply chain.

 

THE EXPONENTIAL GROWTH GLOBALLY

Over the last decade, the concept of internet of things has gained significant traction. This is because collective efforts by industry players, associations as well as academia. Various consortiums of corporates as well as industry associate such as IPSO alliance, IIC (Industrial Internet Consortium), OIC (Open Interconnect Consortium), etc., have been working towards increasing worldwide IoT awareness and adoption. Increasing number of devices connect to the internet has played a significant role in driving IoT adoption. Academia in collaboration with other industry stakeholders has further supported development and deployment of IoT solutions. According to Deloitte’s analysis, IoT poised for exponential growth globally, with the number of connected devices expected to grow 5.5X to $20.8 billion and revenue expected to grow over 3X to $3 trillion by 2020.

 

Accounting for the market exponential growth, technological, economic and behavioral factors are driving the uptake of IoT global. Low cost sensors, declining cost of connectivity and reduced cost and time of processing will play a key role in rise of adoption IoT. In addition, The popularity of big data analytics and cloud computing will enable processing and analysis of unstructured data to move from insights to foresights. More importantly, consumers are interested in IoT technologies is also rising due to increased reliance on mobile devices.

It is essential that emerging technologies every organization should keep an eye on since these eight are creating unprecedented impacts toward businesses globally. The so-called disruptive technologies are internet of things, artificial intelligence, robotics, 3D printing, augmented reality, virtual reality, drones, and blockchain. Among these disruptives, IoT is considered the most disruptive for industries. This is translated into strategic business plan as a promised investment. 

 

TAKE-HOME MESSAGE

In a broader perspective, the power of IoT is mostly derived from AI when used in conjunction, rather than in silos. In near future we will see the two ground-braking emerging technologies converge with each other to form an undisputed winning combination. The AI-IoT combination can transform supply chain management in warehouse, speed up date collection and processing to accurately predict yield and anticipate the demand in agriculture, enhance predictive maintenance in manufacturing, and make smart homes even smarter by giving control in the hands of the consumer. Perhaps, industries need to address certain risks and issues that might impede an adoption.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
Tornos, MultiSwiss, turning machines, multispindle machines