Drive Operational Excellence​

Article by MEGA Tech Magazine, Sep-Oct'18

สู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

 

การหาจุดสมดุลระหว่างระบบภายนอกที่ต้องยึดคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และระบบภายในที่เน้นประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เป็นเรื่องท้าทายที่ผู้ผลิตทั้งหลายต่างต้องพบเจอเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้น การออกแบบ การจัดการและพัฒนากระบวนการหลัก ถือเป็น เรื่องพื้นฐานที่สำคัญต่อการมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า และทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ​

 

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำโซลูชั่นในด้านการผลิตและระบบวัด Hexagon Manufacturing Intelligence ตั้งใจที่จะมอบเครื่องมือ และความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้สามารถเพิ่มความเร็วในการผลิตและเพิ่มยอดการผลิต ในขณะเดียวกัน ก็ยกระดับคุณภาพสินค้าด้วย หลังจากที่ได้นำเสนอโซลูชั่น HxGN SMART Quality ทางบริษัท Hexagon Manufacturing Intelligence ช่วยให้ลูกค้าทั้งหลายสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพในการผลิตได้ และยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสของคุณภาพ รวมทั้งความสามารถในการสืบค้นข้อมูลตลอดกระบวนการผลิต

 

ซอฟต์แวร์เดียวที่ใช้จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

 

HxGN SMART Quality เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการทรัพยากรและข้อมูลคุณภาพทางออนไลน์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบวัดหลาย ๆ ระบบ จากหลายแห่ง เพื่อให้เห็นภาพรวมทั่วทั้งบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ HxGN SMART Quality จัดเป็นโซลูชั่นหนึ่งในตระกูล Hexagon’s Smart Factory และมีคุณสมบัติหลักสามประการของ HxGN SMART Quality ที่ช่วยให้ผู้ผลิตใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพที่ได้รวบรวมมาในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางไปใช้ในการดำเนินการและ optimize (ปรับปรุง) ขั้นตอนต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่สุด

One software to manage product quality and optimise resources
  • ควบคุมกระบวนการผ่านค่าเฉลี่ยทางสถิติ

แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพก็คือ แทนที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วทุกชิ้น บริษัทอุตสาหกรรมควรควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อลดความแตกต่างในน้อยที่สุด HxGN SMART Quality ใช้ Statistical Process Control (SPC) ซึ่งจัดทำโดย Q-DAS Software ที่สามารถตรวจหาแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพโดยทันที ก่อนที่การผลิตจะผิดเพี้ยนไปจากข้อมูลที่ตั้งค่าไว้

 

  • เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ความคงที่ของอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน HxGN SMART Quality มีคุณสมบัติคล้าย OEE สำหรับเครื่องจักรที่เชื่อมต่อเข้ากับ HxGN SMART Quality เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถประเมินและเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม (Overall Equipment Effectiveness) โดยใช้เมตริกมาตรฐาน ซึ่งทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ (availability) และความสามารถในการทำงาน (performance) จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุต้นตอได้ เพื่อสำรวจความผิดปกติในอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับหลักการดูแลบำรุงรักษาการผลิตทั้งหมด (total productive maintenance)

 

  • จัดเรียงทรัพยากรและงานต่าง ๆ ในแบบอัตโนมัติ

HxGN SMART Quality นำเสนอแนวคิดที่เน้นการทำงานแบบบูรณการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตามที่ลูกค้าต้องการ และตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ด้วยระบบจัดการ workflow และเอกสารที่มี HxGN SMART Quality ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตรวจสอบเป็นไปอย่างเรียบง่าย ช่วยให้มั่นใจได้ว่า มีมาตรวัดการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด

จากการตรวจวัดของวิศวกรไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ หรือจากระบบการผลิตไปจนถึงระดับผู้บริหาร HxGN SMART Quality จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพให้แก่ทุกคนในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

การจัดการบริหาร: เห็นภาพรวมของสถานการณ์คุณภาพในองค์กร ได้แก่ โรงงาน เครื่องจักร ฝ่ายดำเนินงาน และข้อมูลคุณภาพ ย่อไว้ในรายงานและ dashboard

 

ผู้จัดการคุณภาพ: วางแผนและดำเนินการระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท ตรวจสอบและมอบหมายงานวัดโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้แบบวินาทีต่อวินาที และตรวจสอบเพื่อให้เกิดวงจรการพัฒนาที่เร็วกว่าเดิม

 

เจ้าหน้าที่วัด: Interface ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวัน และมีการแจ้งเตือนทันทีแบบอัตโนมัติเกี่ยวกับการวัดและสถานะของเครื่องจักร

 

ผู้จัดการด้านดำเนินการ: เข้าใจสถานการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการผลิตแบบทันที (real-time) และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อปัญหาเกิดขึ้น และมีเครื่องมือคุณภาพที่เข้าใจง่ายและใช้งานง่ายใน shop floor (ร้านค้า)

 

เจ้าหน้าที่ออกแบบและวิศวกร: ได้ข้อมูลเชิงประวัติและทำเหมือง (mining) ข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการได้

 

HxGN SMART Quality สามารถดึงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และกระบวนการที่เชื่อมต่อกันในระบบ smart ด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูง จึงทำให้ได้ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบรวมที่มีเอกลักษณ์ และสามารถจัดการทรัพยากรได้ใน platform เดียว ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

Striking a balance between external, customer-driven quality metrics and internal, efficiency-oriented ones is always a challenge every manufacturer confronts as they grow. How to design, manage, and improve key process is the foundation to deliver customer values and achieve organizational success.​

 

As a leading metrology and manufacturing solution specialist, Hexagon Manufacturing Intelligence intends to give our customers the tools – and the confidence – to increase production speed and accelerate productivity while enhancing product quality. With the introduction of solution, Hexagon Manufacturing Intelligence helps customers unlock the potential of manufacturing quality data, improve quality transparency, traceability through manufacturing process.

 

One software to manage product quality and optimise resources

 

HxGN SMART Quality is an online quality data and resource management platform which utilize data from various measurement systems across multiple locations to provide a companywide view on quality. As one of Hexagon’s Smart Factory family of solutions, provide three major value streams that can help manufacturers utilise aggregated quality data to gain actionable intelligence and insight for process optimization: 

 

 

  • Process control through statistical means

Quality best practices dictate that instead of testing every finished product, industrial companies should control the manufacturing process to minimize variation. Use integrated Statistical Process Control (SPC) powered by Q-DAS, HxGN SMART Quality can identify unfavorable trends and alert quality staff near real-time before production goes out of specification.

 

 

  • Improve equipment effectiveness

Equipment stability is the foundation for operation. HxGN SMART Quality features OEE-like functionality for all machines connected to HxGN SMART Quality so that manufacturers can assess and compare Overall Equipment Effectiveness using a standard metric. Offering insight into both availability and performance, it supports root cause analysis for investigating anomalies on an individual piece of equipment in line with total productive maintenance principles.

 

  • Align resources and tasks in an automated way

offers an integrated workflow concept to accompany users step by step through defined and customer-specific processes to achieve the desired result. Through document and workflow management, smooths the path from design to final inspection, ensure measuring tasks are carried out in the proper way using the proper resources with high efficient.

 

Provide value to staff in a factory

 

From measurement engineer to quality manager, from manufacturing to executive management, provides effective tools to staff in a factory to better utilize the quality data:

 

Executive Management: Overview of the quality situation across the enterprise, including plant, machine, operator, and quality information, summarized in reports or by dashboard.

 

Quality Manager: plan and implement quality management system of the company, automatic verify and assign measuring task, integrated quality data together for real time analysis and monitoring for a quicker improvement cycle.

 

Measuring Staff: intuitive and easy to use interface for daily operation, automatic getting up-to date notification on measuring task and machine condition.

 

Operation Manager: understanding the manufacturing capability situation in real time, getting notice once problems occur and have an intuitive, easy to use quality tool in the shop floor.

 

Productive Maintenance: reduce equipment breakdowns, increase asset utilization, and ensure a smooth productive operation.

 

Design / Engineering Staff: getting historical data and mining possibility for process improvement.

 

Gather insight through smart connected products, equipment, and process with advanced analytics, HxGN SMART Quality provide the unique combination of product quality and resource management in one single platform to help customers achieve a new optimum in quality management.

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching