Saving & Conservation Energy

​Alternative Refrigerator Technology: Magnetic refrigeration system

นสถานการณ์ที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกมีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ พลังงานไฟฟ้าถูกนำไปใช้ในเครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกภาคส่วน ระบบทำความเย็นเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน หรือในอาคารต่าง ๆ

Energy storage for enabling integration of power system

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนของค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Electricity Demand) และค่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (Annual Electricity Generation) ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ภาครัฐจะต้องลงทุนจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้

Internet of Things (IoT) for Energy Saving in Factory

Internet of Things (IoT) หรือ โครงข่ายของสรรพสิ่ง เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สำคัญในการผลักดันประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมไปสู่ในยุค 4.0 ซึ่ง IoT คือแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับสรรพสิ่งหรืออุปกรณ์ หลากหลายชนิด เข้าด้วยกันในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือระบบเน็ตเวิร์ค เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมสามารถเข้าถึงข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้ เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID (Radio frequency identification) วงจรสื่อสาร เซ็นเซอร์ และ ซอฟท์แวร์ ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถรับส่งข้อมูลได้ ทำให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกัน หรือทำงานได้ด้วยตัวเองแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ

Boosting energy efficiency through smart grids

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
ระบบไฟฟ้าของโลกเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมากขึ้น ความต้องการพลังงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แหล่งพลังงานทางเลือกและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาความมั่นคงของแหล่งผลิตพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นการจ่ายไฟฟ้าไปในทิศทางเดียว (ดูรูปที่ 1) โดยโรงไฟฟ้าทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานทดแทนขนาดใหญ่อื่น ๆ เป็นต้น จากนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อไปยังสถานีย่อยเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเหมาะสมกับการใช้งาน และจึงจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย

Considering Factors Before Installing the Solar Rooftop System on Your Factory

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
โซลาร์รูฟท็อป คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือบนอาคารต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้าน อาคารหรือโรงงาน โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ แล้วจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงไฟกระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้ทุกชนิด ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ลดลงไปมากถึงร้อยละ 90 คือมีต้นทุนอยู่ที่ 3 - 4 บาท/หน่วยเท่านั้น ทำให้ภาคเอกชนมีโอกาสผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และยังเป็นการสนองนโยบายรัฐที่ส่งเสริมพลังงานทางเลือกอีกด้วย โดยอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี โดยเน้นผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลักก่อนในเบื้องต้น

Database management for energy efficiency improvement

การจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน การพัฒนานโยบายด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทน เป็นคำที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังเริ่มต้นและเร่งลดการใช้พลังงานในบริษัท ทั้งนี้ความพยายามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางด้านพลังงานรวมถึงการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นบริษัทอุตสาหกรรมจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาการจัดการข้อมูลพลังงานและระบบการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกลายเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัทในอนาคตกันเลยทีเดียว

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.toyoda-tmsea.com