Saving & Conservation Energy

Boosting energy efficiency through smart grids

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
ระบบไฟฟ้าของโลกเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมากขึ้น ความต้องการพลังงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แหล่งพลังงานทางเลือกและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาความมั่นคงของแหล่งผลิตพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นการจ่ายไฟฟ้าไปในทิศทางเดียว (ดูรูปที่ 1) โดยโรงไฟฟ้าทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แหล่งพลังงานทดแทนขนาดใหญ่อื่น ๆ เป็นต้น จากนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งต่อไปยังสถานีย่อยเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเหมาะสมกับการใช้งาน และจึงจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย

Considering Factors Before Installing the Solar Rooftop System on Your Factory

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม
โซลาร์รูฟท็อป คือ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยหรือบนอาคารต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองภายในบ้าน อาคารหรือโรงงาน โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ แล้วจ่ายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงไฟกระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้ทุกชนิด ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ลดลงไปมากถึงร้อยละ 90 คือมีต้นทุนอยู่ที่ 3 - 4 บาท/หน่วยเท่านั้น ทำให้ภาคเอกชนมีโอกาสผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และยังเป็นการสนองนโยบายรัฐที่ส่งเสริมพลังงานทางเลือกอีกด้วย โดยอนาคตอันใกล้นี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี โดยเน้นผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลักก่อนในเบื้องต้น

Database management for energy efficiency improvement

การจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน การพัฒนานโยบายด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทน เป็นคำที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่งกำลังเริ่มต้นและเร่งลดการใช้พลังงานในบริษัท ทั้งนี้ความพยายามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนื่องจากเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางด้านพลังงานรวมถึงการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นบริษัทอุตสาหกรรมจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาการจัดการข้อมูลพลังงานและระบบการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกลายเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงอยู่ของบริษัทในอนาคตกันเลยทีเดียว

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE BUILDING DEVELOPMENT TO REDUCE PRODUCTION COST

ความท้าทายและโอกาสการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืนเพื่อลดต้นทุนการผลิต “อาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable building)” หรือ “อาคารเขียว (Green building)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารให้มีประสิทธิภาพพลังงาน เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

AUDITING OF THE ENERGY MANAGEMENT REPORT

โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

Future Possibility of Magnetic Generator​​

Future Possibility of Magnetic Generator

อย่างที่ทราบกันดีว่าแหล่งพลังงานฟอสซิลมีปริมาณลดลงและราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์จึงมีความพยายามอย่างมากในการศึกษาหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนทางพลังงานต่ำ เพื่อนำมาทดแทนแหล่งพลังงานฟอสซิล

...
...

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

aimplus.co.th

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
www.toyoda-tmsea.com