ซอฟต์แวร์กับบทบาทในการควบคุมคุณภาพ

 

ซอฟท์แวร์อุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมการผลิตไม่ใช่เพียงเฉพาะในส่วนระบบการวัดเท่านั้น แต่สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ซึ่งผู้ผลิตเครื่องมือวัดบางรายได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดได้เล็งเห็นและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งซอฟท์แวร์เฉพาะทางด้าน CAD/ CAM ซอฟท์แวร์เพื่อควบคุม วัด และวิเคราะห์สถิติข้อมูลการผลิต เพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภท การจำลองระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  (Statistical Process Control, SPC) การเปรียบเทียบเพื่อหาช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุด หรือการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดผิวชิ้นงาน เพื่อดูความสมบูรณ์และคุณภาพของชิ้นงานที่ได้รับการผลิต และคุณภาพในการประกอบชิ้นงาน เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลจะไม่ได้เกิดจากการเก็บข้อมูลทีละเครื่องจักรอีกต่อไป แต่ตัวเครื่องจักรและเครื่องมือจะสามารถประสานการทำงานวัดสามารถส่งข้อมูลเข้าสูงระบบกลางได้ทันทีซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่รับเป็นแบบ 100% ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

ปฏิวัติการผลิตด้วยระบบการตรวจวัดอัตโนมัติ​

 

ดังที่กล่าวไปถึงปัจจัยข้างต้นว่าการตรวจวัดชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องอาศัยความคล่องตัว ลดเวลาในการตรวจวัดชิ้นงาน และสามารถเข้าถึงการตรวจวัดในระหว่างการผลิตได้ทันที อีกทั้งปัจจัยทางด้านการลงทุนที่ต่ำกว่า การใช้พลังงานโดยรวมที่คุ้มค่ามากกว่า แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตสามารถยอมรับได้  จึงเป็นเครื่องไม่ยากที่ทำให้ระบบนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั่นคือซอฟท์แวร์สามารถปรับการทำงานให้เหมาะกับแต่ละประเภทของงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเก็บสำรองในฐานข้อมูลได้ สามารถใช้บันทึกประวัติข้อมูลสายการผลิตชิ้นงานตลอดทั้งกระบวนการได้ ด้วยวิธีนี้การทำงานทั้งหมดจะได้รับการบันทึกทั้งกระบวนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิตได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินกระบวนการผลิตหรือคุณภาพชิ้นงานต่อไป ซึ่งหมายความว่าเมื่อต้องนำชิ้นงานดังกล่าวเข้ามาผลิตใหม่อีกครั้ง เครื่องจักรจะสามารถตอบรับและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการปรับตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือวัดอีกครั้งหนึ่ง ทำให้สายการผลิตมีความต่อเนื่องและสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง​

Software and Its Role in Quality Control

 

Industrial software has played a role in quality control, not only for the measuring system but also for the whole manufacturing process. Some tool manufacturers have done research and developed a measuring system which recognizes and plays a significant role in the development of software to work with other measuring tools to increase the ability to measure a variety of workpieces. There is a wide range of specialized software for CAD/CAM, for measurement control, for production data analysis and for the improvement of quality control and the manufacturing efficiency, such as an analysis to determine the right tools for the production of each workpiece, as well as Statistical Process Control (SPC), a comparison of the optimal work condition, an analysis of workpiece surface, in order to check the completeness and the quality of the workpiece and the quality of the assembled workpiece. The data collected are no longer from each individual machine but rather from the integration between machine and tools to send the data to the central unit. This means that the data will be 100% complete as required by the customers.​

Revolutionizing Manufacturing Process with Automation Solutions

 

With the above-mentioned factors, the measurement of workpiece in the manufacturing process requires flexibility, a shorter timeframe, and an instant accessibility to the measurements during the manufacturing process. There are also other factors such as a lower cost of investment, a better use of energy but still a standard level of measuring efficiency. Therefore, it is not surprising why this system is gaining popularity and attention from around the world. According to the vision of the development for industry 4.0, the software is able to be adapted to well suit each type of work. This will allow you to customize the additional details to back up in the database. You can also record the history of the production line throughout the process as well. With this software, all the work will be fully recorded with the production process, tools and equipment used for production. Importantly, the data will be evaluated for further production processes or product quality. It means that if that product is produced again, the machine will be able to respond and operate promptly without re-setting the tools, machinery and measuring instruments. Thus, the production line will be able to run continuously and produce products quickly with high quality.​

ระบบการตรวจวัดความแม่นยำสูงมีความสำคัญมากขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ซึ่งในช่วงระยะหลังการตรวจวัดแบบ 100% ร่วมกับระบบการผลิตแบบออโตเมชั่น ได้รับการพัฒนาไปอย่างไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน​​

 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินถือเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการผลิตอยู่เสมอ ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำสูงในกระบวนการผลิตเพื่อให้โครงสร้างรถยนต์หรือเครื่องบินที่ได้รับการผลิตออกมามีความเทียงตรงและแม่นยำมากที่สุด เมื่อกล่าวถึงการตรวจวัดความละเอียดสูงในกระบวนการผลิต ทุกวันนี้การตรวจวัด 3 มิติแบบ off-line และ near-the-line ที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูง ในการตรวจวัดโครงสร้างโลหะแผ่นขนาดใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โครงสร้างรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน การประกอบไลน์รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่อาจนึกถึงเครื่อง CMM ขนาดใหญ่แบบ Stationary ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจวัดชิ้นงานในกระบวนการผลิตในโรงงานโดยเฉพาะ เราจำเป็นต้องนำชิ้นงานมาเข้าเครื่อง CMM มาตรวจวัดซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน ในบางครั้งในอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องอาศัยการทำงานแข่งกับเวลาดังนั้นการออกแบบและการผลิตชิ้นงานจำเป็นจะต้องทำในรอบเวลาที่สั้นลง และต้องอาศัยการตรวจวัด 3 มิติแบบพกพา หรือ Laser Tracker ร่วมกับซอฟท์แวร์จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า ในขณะเดียวกันยังสามารถตรวจวัดชิ้นงานได้อย่างในระหว่างการผลิตซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียได้อย่างมหาศาล​

Automation Solutions for Analytical Measurement​​

Source: MEGA Tech Magazine, Sep-Oct 2017

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching