ระบบการตรวจวัดความแม่นยำสูงมีความสำคัญมากขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น ซึ่งในช่วงระยะหลังการตรวจวัดแบบ 100% ร่วมกับระบบการผลิตแบบออโตเมชั่นได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน​

 

เนื่องจากนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการโลหะต่างๆ มีรายละเอียดมากและมีความซับซ้อนในการผลิตสูง นั่นหมายความว่าการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนย่อมมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การผลิตชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการบันทึกผลการวัดและตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิตและเป็นข้อมูลในการรับประกันคุณภาพสินค้าเมื่อส่งมอบ ในการออกแบบระบบการจัดการข้อมูลจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆนั่นคือ ​

 

  1. การเชื่อมต่อระบบ โดยการเก็บข้อมูลจะไม่ได้เกิดจากการเก็บข้อมูลทีละเครื่องจักรอีกต่อไป แต่ตัวเครื่องจักรและเครื่องมือจะสามารถประสานการทำงานวัดสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลกลางได้ทันทีซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่รับเป็นแบบ 100% ตามที่ลูกค้าต้องการ ระบบเชื่อมต่อสัญญาณโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์ประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์ มีให้เลือกแบบ SPC หรือแบบไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Wireless) ซึ่งผลที่ได้รับ คือ ลดความผิดพลาดและเวลาจากการบันทึกด้วยมือแบบเดิม (Manual) และทำให้ผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time
  2. การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการวัดและการตรวจสอบ มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจาก ถ้าข้อมูลเหล่านี้ผิดพลาด สูญหาย หรือจัดเรียงไม่เป็นระบบอาจส่งผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพการผลิตในช่วงเวลานั้นๆได้ ด้วยระบบ Data Management จะทำให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเก็บสำรองในฐานข้อมูล การทำงานทั้งหมดจะได้รับการบันทึกอย่างเป็นขั้นตอนในกระบวนการผลิต และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อไป
  3. การวิเคราะห์ผลสถิติข้อมูลการผลิต หรือการจำลองระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  (Statistical Process Control, SPC)  เพื่อกำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพในการผลิตให้ได้รับความเชื่อถือ ลดปัญหาความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพ และวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภท ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ดีกว่า สามารถแข่งขันกับตลาดโลกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มิตูโตโย หนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดละเอียดอุตสาหกรรมของโลก จึงได้ออกแบบระบบการจัดการข้อมูลผลการวัด สามารถตอบสนองการทำงานได้หลายรูปแบบอุปกรณ์เชื่อมโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสายสัญญาณ SPC การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไร้สาย U-Wave (Wireless) และโปรแกรมการจัดการผลการวัดและการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดอย่างแม่นยำ ที่จะแสดงผลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนา Data Management System ด้วยโปรแกรม Measurlink ที่จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบได้อย่างครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราการตรวจวัดชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ  ลดเวลาในการตรวจวัดชิ้นงาน และสามารถเข้าถึงการตรวจวัดในระหว่างการผลิตได้ทันที อีกทั้งปัจจัยทางด้านการลงทุนที่ไม่สูงมาก ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า และยังคงรักษาประสิทธิภาพในการตรวจวัดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล  จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่ทำให้ระบบนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป​

U-Wave​

SPC

Better Quality Control with Data Management System

 

High precision measurement system is very important in lean manufacturing industries because it shows the quality of manufacturing for each workpiece. In the recent years, 100% measurement system and automation manufacturing system have been developed very quickly.

 

Because there are many details and a lot of complexity in manufacturing innovations, the quality control of a workpiece is an essential aspect of manufacturing. It has played a more significant role nowadays. To manufacture a workpiece continuously requires a good record of measurements and verification at each period to analyze the capability of the manufacturing process as a way to evaluate the quality before delivering products to the customers. To design the data management system, there are 3 main parts as follows:​

 

  1. Connectivity: Data will no longer be collected on one machine but each machine and tool can work together to measure the data to the central processing unit so that the data will be 100% as required by the customers. Direct connectivity to central processing unit or computer can be made through SPC or wireless frequency and the outcome is that there are fewer mistakes and that the time spent recording manually will be reduced. Therefore, the person who controls the system can check the data in a real time manner.
  2. Data storage: Data obtained from measurements and verification are important because the loss of such data or the damage or the disorganization of such data can affect the quality control of the manufacturing process at that moment. With Data Management system, you can add additional details to be saved in the database. The whole operation will be recorded in a step-by-step manner during the manufacturing process. The data will be used in order to plan the next manufacturing process and to control the quality for reliability during the next time.
  3. Statistical analysis of manufacturing data: The technical term is Statistical Process Control or SPC which is aimed to set the methods to measure the manufacturing quality to gain reliability and to reduce the errors during the quality control as well as to plan the use of tools and devices in an appropriate manner under the best working condition. It will improve the quality and increase the effectiveness of the manufacturing process so that the products can be effectively launched for competition in the world market.

 

Mitutoyo, one of the leaders in manufacturing and selling measurement tools in the industry, has designed the data management system in order to meet the demands of many devices which can be connected directly to computer through SPC signal cable or through U-Wave devices (Wireless) as well as the program to measure and analyze the measurement data with high precision. The data can be displayed in Microsoft Excel with accuracy and speed. Moreover, the Data Management System can be developed by using Measurlink software to organize the data in the whole system in an integrated manner to achieve the maximum effectiveness because the measurement of a workpiece during the manufacturing process requires not only accuracy but also precision as well as less amount of time for measurement. Another requirement is to be able to measure the workpiece immediately during the manufacturing. There is a factor regarding the cost of investment and this gives more value and yet maintains the effectiveness of measurement to meet the international standards. Therefore, it is not a surprise that this system has gained popularity and attention from many parts of the world, especially the region where there is a vision to develop and reach towards the age of Industry 4.0.​

Better Quality Control with Data Management System

ระบบการจัดการข้อมูลผลการวัดเพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีกว่า​​​

Source: MEGA Tech Magazine, Jan-Feb 2018

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching