อุตสาหกรรมการผลิตโดยส่วนใหญ่มักต้องอาศัยพื้นที่มากกว่าครึ่งของโรงงานเพื่อเป็นคลังสินค้าในการเก็บและบรรจุสินค้าจัดเตรียมก่อนการส่ง คลังสินค้านอกจากมีหน้าที่เก็บวัตถุดิบ (Raw material) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished goods) ก็ยังใช้เพื่อเก็บสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ชิ้นส่วน หรือแม้กระทั่งงานระหว่างการผลิต (Work In Process) ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้าได้ ยิ่งไปกว่านั้นจะส่งผลต่อต้นทุน ที่ถูกสะท้อนไปที่กำไรของกิจการอย่างมากอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยืดหยุ่นและได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) เราจึงจำเป็นต้องหาวิธีการในการจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และต้นทุนให้ได้มากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้า และการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคลังสินค้าของเรา​

เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อการบริการจัดการคลังสินค้าที่นิยมนำมาใช้อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพคงหนีไม่พ้นวิธีการใช้ GPS บาร์โค้ด (Global Positioning System Barcode) สแกนเนอร์ ระบบการควบคุมกระบวนการขนส่งทางรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี Mobile 3G มาช่วยในการตรวจสอบ ค้นหา และจับตำแหน่งของรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบ RFID (Radio Frequency Identification) มาช่วยในการตรวจสอบการรับเข้าและจ่ายสินค้าจากโกดังสินค้า ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำในการรับเข้าและจ่ายสินค้าออกจากโกดัง ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า การจัดการปริมาณการไหลเข้า-ออกสินค้า ที่ความถูกต้องแม่นยำได้เป็นอย่างดี ยิ่งผู้ผลิตสามารถจัดการคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นั่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในของบริษัทมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีบริษัทต่างๆจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคลังสินค้าได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคลังสินค้าต่อไป​

การนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพื่อการแสดงผลแบบเรียลไทม์

กุญแจสำคัญในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพคือการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นระบบ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบันทึกสินค้าเข้าออกแบบเรียลไทม์ และแสดงผลทันทีผ่านโปรแกรมระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ร่วมกับระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ซึ่งสามารถเช็คทันที วิธีนี้จะทำให้ฝ่ายขายและฝ่ายจัดส่งทราบทันทีว่ามีปริมาณสินค้าอยู่เท่าไหร่ และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าได้มีการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อแล้วหรือยัง ซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดปริมาณงานในการผลิตสินค้าเพิ่มเติม และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้การตรวจพิจารณาสินค้า Dead Stock อย่างสม่ำเสมอทำให้เราสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความเร็วของการเข้าออกของสินค้าแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทเช่นกัน เพราะความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องกำหนดปริมาณสินค้าที่เหมาะสมซึ่งสามารถประมาณการได้จากระบบ ERP เช่นกัน​

การใช้เทคโนโลยี Real-Timeให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ช่วยสร้างคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกระบบ WMS ที่ผสานรวมเข้ากับ ERP และระบบซัพพลายเชนในการทำงานร่วมกัน ระบบ WMS สามารถช่วยจัดการการจัดการวัสดุได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงในระบบการบริหารคลังสินค้า อีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญนั่นคือการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานซึ่งระบบ WMS จะสามารถกำหนดรหัสพนักงาน และแสดงผลการทำงานของพนักงานเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ค่า KPI ได้แบบเรียลไทม์ การจัดสรรคลังสินค้าให้เป็นการจัดวางแบบแนวตั้ง จะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเป็นได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ผู้ผลิตบางรายอาจออกแบบพื้นที่คลังสินค้าโดยการลดขนาดทางเดินลง และใช้เทคโนโลยีรถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถทำงานในพื้นที่แคบ หรือการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงานก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มพื้นที่ได้สูงขึ้นถึง 25-35% ​

Warehouse and transportation system management is part of the key strategy for enhancing efficiency and higher profit of medium- to large-scale industries. 

The majority of the manufacturing industry takes up more than half of their factory space as a warehouse area for the purpose of storing goods and packing prior to delivery. Apart from storing raw materials and finished goods, the warehouse is used to store semi-finished goods, components or even work in progress. Inefficient management may cause damage to goods or raw materials kept in the warehouse, and worse than that, result in higher costs that reflect considerably in the business’ profit. Therefore, to ensure effective and flexible management and a competitive advantage, we need to seek a more effective product management to maximum time- and cost-savings, and study warehouse management systems and application of technology to enhance our warehouse’s effectiveness. ​

Basic technologies for warehouse management that are widely used to increase effectiveness are certainly GPS Barcode (Global Positioning System Barcode) Scanner; land transportation control system based on Mobile 3G technology to inspect, search and detect position of trucks for more effective transportation and cost saving; RFID (Radio Frequency Identification) used to inspect receipt and distribution of products from warehouses for more convenience and precision; Warehouse Management System (WMS); and Transportation Management System (TMS). These technologies provide efficiency for warehouse management and volume of flow-in and flow-out of products. The more efficient warehouse management is, the greater success the company sustains. However, some companies these days are still unable to improve their warehouse management, so we gather methods as guidelines for enhancing warehouse management effectiveness and further improvement. ​

Technology adaptation for real-time display

An important key to effective warehouse management is to organize space allocation systematically, use technology to record the goods in and out in real-time, and display the results immediately through the ERP (Enterprise Resource Planning) System along with the Warehouse Management System (WMS), which can be checked directly. This process is able to help the sales department and shipping department know how many products they actually have at that time. It can also examine whether the order has been shipped or not. Hence, the workload of additional production can be determined, and the allocation of resources can be appropriately organized. In addition, regular reporting of dead stock can allow staff to manage space more properly, while the speed of goods flowing in and out indicates a company’s performance as well. Since the customer’s needs are constantly changing, the quantity of goods should be properly accounted for by using an ERP System.​

Get the most out of real-time technology

More Efficient & Productive Warehouse Operations

การบริหารระบบการจัดการคลังสินค้าและระบบขนส่ง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรที่ดีกว่าให้กับอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่​​

   Since the analysis of real-time information helps build an effective warehouse, it is necessary to choose a WMS System along with an ERP System and a supply chain system to work together with the WMS System. These systems can help with real-time material management, and consequently boost performance and identify problems that should be improved in the WMS System. Additionally, another important point is to study the performance of employees. The WMS System can set employee codes and display their performance to compare with the predefined standards. Thus, the KPI can be analyzed in real time. Furthermore, warehouse allocation in a vertical arrangement is the most appropriate way to enhance space. Some manufacturers may design the warehouse area by decreasing walkway space. Moreover, they may use a forklift to work in narrow spaces, or use robotic technology to do the work instead, which can increase performance and enhance space up to 25-30%.​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching