Automation and robots are the answer to the crisis in the industrial sector. ​

ออโตเมชั่นและหุ่นยนต์คือคำตอบของวิกฤตในภาคอุตสาหกรรม

 

การพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆก็ตามหากอุตสาหกรรมสนับสนุนไม่มีความเข้มแข็งมากเพียงพอในท้ายที่สุดเราเสียดุลทางการค้ากันอย่างมหาศาล ดังนั้นเราจึงต้องหาคำตอบเพื่อให้พ้นวิกฤติตังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา, ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (Thai Automation and Robotics Association: TARA) ได้กล่าวถึงวิกฤติที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไทยว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า ประมาณ 83% หากผู้ประกอบการไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการเหล่านี้จะประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาขายของผู้ผลิตอื่นสิ่งที่น่าตกใจนั่นคือ 47% เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งหากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบอย่างแน่นอน 

Assoc. Prof. Dr. Djitt Laowattana
Founder of Thai Automation and Robotics Association (TARA)​

ใน TARA เราจะหาวิธีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในงานถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตแบบ 4.0 ซึ่งนอกจากระบบออโตเมชั่น และหุ่นยนต์แล้ว ยังต้องหมายรวมถึงการนำระบบ Internet of thing การใช้ Protocol และอื่นๆ มาใช้ ซึ่งเรามีผู้ประกอบการในกลุ่มเป็น System Integrator (SI) สัญชาติไทยมากกว่า 100 บริษัทที่มีความชำนาญในการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

 

ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในภาวะที่จะต้องเอาตัวรอดจากแข่งขันทางอุตสาหกรรมให้ได้ งาน SUBCON Thailand ปีนี้ทาง TARA จะแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ประกอบการนำระบบ ในเรื่องของออโตเมชั่นและหุ่นยนต์มาปรับใช้จะมีขั้นตอนและส่วนประกอบอะไรบ้าง ถ้าลงทุนจะต้องมีอะไร ต้องไปในทิศทางไหน และได้ผลตอบแทนอย่างไร โดยจะมีตัวแทนบริษัทสมาชิกในสมาคม TARA แวะเวียนมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการทุกวันของการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดไปถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทาง BOI โดยมีศูนย์ประสานงานความเป็นเลิศด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Center of Robotics Excellence: CoRE) ทำงานกับ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ประกอบการที่พร้อมที่จะพัฒนาให้สามารถประสบความสำเร็จไปได้พร้อมๆกัน

In the development of any industry, if the supported industry is not strong enough, we will have a huge trade deficit at the end. Therefore, we must find the answer to overcome the crisis.

 

Because of this reason, Assoc. Prof. Dr. Djitt Laowattana, Founder of Institute of FIeld RoBOtics (FIBO), King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and Thai Automation and Robotics Association (TARA) have spoken about this crisis that is going to happen in the Thai industry, that in the following 3 years, about 83% of entrepreneurs that do not use the automation will be confronted with the problem of a production cost that is higher than the selling price of other manufacturers. The shocking matter is that 47% of large industry will definitely face a negative impact if there is no change.

 

In TARA, we are looking for a way to create understanding with entrepreneurs about developing to reach Production 4.0, which is not only about automation system and robots, but also about the use of the Internet of things, Protocol, and others. We have a group of entrepreneurs who are System Integrator (SI) of Thai nationality in more 100 companies with the expertise in designing and installing automation and robots.  

 

At present, Thailand is in a condition that needs to survive the industrial competition. In SUBCON Thailand of this year, TARA will show entrepreneurs who would like to use automation and robots, what procedures and components will be needed. In case of investment, what will be needed, which direction to take, and how will we receive a return. The representatives of the member company in TARA will come to provide the knowledge for the entrepreneurs throughout the event. In addition, there are benefits from BOI, in which the Center of Robotics Excellence (CoRE) in collaboration with 10 leading universities of Thailand are ready to assist and supervise the entrepreneurs who are ready to develop and become successful together. 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching