Enterprise Resource Planning (ERP)

 

ERP เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านข้ามกำแพงระหว่างแผนกและทำให้สามารถบริหารองค์รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเป็นการรวบรวมกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตลอดจนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ (Applications) ต่างๆ ของแต่ละส่วนงานเข้าเป็นระดับองค์กร (Enterprise) โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพียงแห่งเดียว เพื่อความง่ายต่อการใช้งาน ระบบนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องส่วนการผลิตที่ทำได้เพียงการเก็บข้อมูลการผลิตโดยรวมเท่านั้น ไม่สามารถไปแตะในเรื่องของการบริหารกระบวนการผลิต การออกแบบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ในบางโรงงานอาจจะต้องมีการทำ Software ตัวอื่นเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีมากยิ่งขึ้น

 

Manufacturing Execution System (MES)

 

เมื่อระบบ ERP ยังมีข้อจำกัดในหลายๆส่วนที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการต่างๆได้อย่างทั่วถึง ระบบ MES ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานครอบคลุมทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้นภายในโรงงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุม 3 กระบวนการหลักนั้นคือ PRODUCTIONPERSONNEL และ QUALITY  โดยเริ่มตั้งแต่คำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนงานผลิต และแผนในการรองรับวัตถุดิบและชิ้นงานจากซัพพลายเออร์ต่างๆ ไปจนถึงการผลิตชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ เหมาะสม และคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรแกรม MES จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ERP และหน้างานเพื่อให้ข้อมูลมีความใกล้เคียง Real-time มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ MES เป็นตัวมอนิเตอร์เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่หน้างานเพื่อตัดสินใจดำเนินการเฉพาะหน้าได้อีกด้วย และทำให้เครื่องจักรสามารถถ่ายทอดข้อมูลและแสดงผลโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านบุคคลกรหรือสื่อกลางอื่นๆ 

Product Lifecycle Management (PLM)

 

เป็นระบบการจัดการทั้งวงจรชีวิตการผลิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ รวบรวมทุกองค์กรเข้าสู่กระบวนการจัดการวงจรผลิตภัณฑ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จากแนวคิดไปจนถึงการออกแบบ (CAD/CAM/CAE) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจำลองการผลิต เพื่อใช้ในการออกแบบการผลิตในสภาวะที่เหมาะสมที่สุดก่อนทำงานจริง Finite Element Analysis (FEA) เพื่อวิเคราะห์การผลิตที่มีความซับซ้อนสูง Modal testing and analysis การวางแผนการผลิตและการใช้พลังงานในการผลิตที่เหมาะสมที่สุด และการใช้งานผลิตภัณฑ์ เลยไปจนกระทั่งการทำงานทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงในตลาดโลกปัจจุบัน PLM ยังสามารถเป็นแหล่งจัดการข้อมูลที่เรียกว่า Product Data Management ซึ่งจะทำการรวบรวมข้อมูลบุคลากร กระบวนการ ระบบบริหารธุรกิจ และระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล เป็นระบบหลักสำหรับองค์กรระดับใหญ่ในปัจจุบันถือเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ 

 

Manufacturing Operations Management (MOM)

 

เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ประสบความสำเร็จและเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา วิธีการนี้เกิดการแนวคิดร่วมกันระหว่าง PLM และ MES ซึ่งจะมีระบบ SCADA Intelligence และ Manufacturing Intelligence ที่สามารถควบคุมตั้งแต่การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับวิธีการผลิตตามสั่งที่ลูกค้าต้องการ วางแผนการผลิตขั้นสูง (Advanced planning and scheduling) กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมที่ดีที่สุด  โดยอาศัยซอฟท์แวร์และระบบออโตเมชั่นในการควบคุมทั้งระบบแบบเรียลไทม์ตั้งแต่การจัดการการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การควบคุม และการประกันคุณภาพไปจนถึง Human Machine Interface (HMI) เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบที่นำมาใช้ในการรองรับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 

In many industrial sectors, there have been attempts to move forwards and develop a new way of development to reach Industry 4.0. Besides automation system, other technologies to plan the management system through fast communications are at the heart of manufacturing process to operate effectively.

 

Management in each manufacturing process is interrelated, especially in the form of chain which begins at the beginning until the end of cycle. In each cycle, there must be a manufacturing system to increase the maximum effectiveness, from product development, manufacturing plan, and the logistics system between suppliers and customers. Many leading manufacturers have tried to increase the competitiveness in order to meet the demands of the market through the increase of manufacturing efficiency instead of machinery investment because the increase of manufacturing capability requires a high amount of investment and takes a long time to recover the investment. Through technology in manufacturing cycle, it is a good method to increase the convenience in management. There are many technologies for different kinds of works.

 

Enterprise Resource Planning (ERP)

 

ERP is a tool used in business management to resolve problems inside the organization and to help plan the budget and the overall resource management of the organization an in effective manner. It also goes beyond the boundaries among departments, making a holistic management possible so that the organization reaches the best benefit. It is an approach which brings in business process alongside applications in each department to become an enterprise with data stored at one place for simple usage. This system is still limited in terms of manufacturing because it can only store overall manufacturing data. It does not involve the management of manufacturing process and the design which means that some factories need to use other kinds of software to complement the overall manufacturing efficiency.

Manufacturing Execution System (MES)

 

Because ERP system is still limited in many aspects, some processing data cannot be accessed. MES is designed to cover more processes inside the factory during the suitable time. It covers 3 major process as in PRODUCTION, PERSONNEL and QUALITY. It begins with the order from the customers, the manufacturing plan, and the plan to receive raw materials and workpieces from suppliers to the manufacturing process for higher effectiveness and the highest possible quality yet with a low cost. Therefore, MES plays a central role in exchanging data with ERP system and the job on the site in order to make the data more real-time. Besides, MES can be used as a monitor to track what is happening on the site in order to make an immediate decision when necessary. This machine can also transfer and display data directly without any other staff member or other medium.

Product Lifecycle Management (PLM)

 

PLM is a system to manage the product lifecycle with the aim to collect all organizations into the product lifecycle management from the idea stage to the design in CAD/CAM/CAE in order to develop the product as well as predictive engineering analytics and mechatronic system simulation (1D CAE) which is used to design the production in the optimal condition before the actual development. Finite element analysis (FEA) is used to analyze the manufacturing process with high complexity. Modal testing and analysis is used for planning the manufacturing process and the energy usage for the optimal output and the use of products, including the whole processing system to increase the efficiency in the world’s competitive market. At the present moment, PLM can also be used as a Product Data Management platform which collects information about the personnel, the processes, the business administration system, and the security system alongside data as the main system for a large organization. Currently, it is the most popular system.

Manufacturing Operations Management (MOM)

 

MOM is a novel approach which becomes highly successful. It has been widely used in industrial sectors in Europe and America. This approach combines PLM and MEs with SCADA Intelligence system and Manufacturing Intelligence to control a wide range of processes from research and product development, the increase of flexibility to the manufacturing method according to the customer’s demands, advanced planning and scheduling, the manufacturing process from the starting point to the final product with the most suitable output so that the overall manufacturing efficiency is the best. It uses software and automation system to control the whole system in a real-time manner from the production management, the analysis of production efficiency, the quality control as well as the quality assurance including human machine interface (HMI), to name a few. It can be said that this system can be used to embrace the concept of Industry 4.0.

Solutions layer architecture and its key dimensions for industry 4.0 (Sources: Deloitte Services, LP.)​

Macro Trends in the Technology Industry 4.0​

ในหลายๆอุตสาหกรรมพยายามก้าวข้ามและพัฒนาไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากการนำระบบออโตเมชั่นเข้ามาทดแทนแรงงานแล้ว การหาเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนระบบการจัดการโดยอาศัยการสื่อสารที่มีความรวดเร็วเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การผลิตสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะของห่วงโซ่ที่ร้อยไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนถึงปลายการผลิตซึ่งในแต่ละห่วงโซ่จะต้องมีระบบการจัดการการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ระหว่างซัพพลายเออร์ไปจนถึงลูกค้า ซึ่งผู้ผลิตชั้นนำหลายๆรายมีความพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยอาศัยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนที่จะเป็นการลงทุนทางด้านเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเป็นวิธีการที่ลงทุนสูงและต้องใช้ระยะเวลายาวในการลงทุน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่การผลิตเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการซึ่งแบ่งออกเป็นหลายๆเทคโนโลยี ซึ่งจะมีความสามารถที่ครอบคลุมการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

Macro Trends in the Technology Industry 4.0​​

Source: MEGA Tech Magazine, Jul-Aug 2017

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching