Innovative system tracking parts in facilities​

เราต้องเผชิญหน้าในยุคที่ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร และโลจิสติกส์กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

จากการประเมินอัตราการเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์แสดงให้เห็นว่า โตโยต้า มอเตอร์ได้กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโฟล์คสวาเกน และเจเนอรัล มอเตอร์ (จีเอ็ม) ที่ในด้านยอดขายรถยนต์อันดับ 1 ของโลก ตั้งแต่ในปี 2012 จนถึงในปัจจุบัน โตโยต้าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์และตลาดที่หลากหลาย ซึ่งตลาดแต่ละแห่งทั่วโลกมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างรถ โตโยต้า เล็กซัส และไซออน ซึ่งต้องอาศัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่างกันอีกด้วย ทำให้โตโยต้า กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆที่ถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาในการนำเอาแนวความคิดการจัดการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ได้อย่างประสบความสำเร็จ ระบบการผลิตของโตโยต้า จะมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการกำจัดของเหลือ ของส่วนเกินต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบของสินค้าคงคลังจากกระบวนการผลิต มุ่งเน้น ผลิตแต่สินค้าที่ขายได้เท่านั้น เพราะโตโยต้ามองว่าสินค้าที่ผลิตแล้วขายไม่ได้ถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่ง ด้วย ปรัชญาการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดของเหลือหรือของส่วนเกินนี้เองทำให้โตโยต้า สามารถผลิตรถยนต์ได้โดยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น และยังมีผลกำไรมากที่สุดแม้ในก่อนปี 2012 ที่ค่ายรถยนต์อื่นๆมียอดขายมากกว่าโตโยต้าก็ตาม  

แนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของโตโยต้าทางด้านการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ที่ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นและเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นอย่างมากในประเทศไทยนั่นคือ ระบบ Just In Time เป็นแนวความคิดที่ที่ว่า "Only what is needed, when it is needed, and in the amount needed." (อะไรที่จำเป็นต้องใช้ ต้องการเมื่อไหร่ และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้) ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้พอดีกับความต้องการการผลิต ในรูปแบบของ Zero Inventory (ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์) ทำงานร่วมกับระบบคัมบัง (Kanban System หรือ Lean Production) ซึ่งในความหมายของการทำงานของของโตโยต้า (Toyota Production System, TPS) ถือได้ว่าเป็น "Supermarket method” หรือการติดบาร์โค้ดพร้อมรายละเอียดราคาลงบนสินค้า ระบบนี้ใช้แนวความคิดในการสร้างรหัสหรือโค้ดให้กันชิ้นส่วนพร้อมแจ้งรายละเอียดเอกสารติดพร้อมกับชิ้นส่วนทุกครั้งก่อนการส่งต่อไปยังแผนกอื่นๆทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการส่งต่อไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าได้มีความเข้าใจตรงกันทั้งหมดดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ระบบการจัดการแบบ Kanban System (ที่มา: www.toyota-global.com)​

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์

สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดการระบบโลจิสติกส์นักคือการทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ระบบโลจิสติกส์ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากใน Supply chain ยิ่งการใช้ระบบ Just in time ในการบริหาร Supply Chain ที่เน้นการลดพื้นที่และลดขนาดของจำนวนแรงงานลง มีผลทำให้ระบบโลจิสติกส์ยิ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการเพื่อรองรับทั้งในเชิงต้นทุนและเชิงประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีบทบาทต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบและส่งต่อผลิตภัณฑ์จากต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อนึกถึงเทคโนโลยีในการส่งมอบสินค้า มักจะเข้าใจเฉพาะสารสนเทศโลจิสติกส์ เช่น ระบบ EDI ebXML ฯลฯ  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการจัดการไหลลื่นของข้อมูลข่าวสารในโซ่อุปทาน แต่สำหรับด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสมัยใหม่ อันได้แก่ GPS : Global Positioning System “ระบบการติดตามและบริหารรถขนส่งสินค้าผ่านดาวเทียม” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารทางดาวเทียมเพื่อการขนส่ง โดยระบบสัญญาณจะผ่านระบบ GPRS : General Packet Radio Service เป็นเทคโนโลยีที่ส่งสัญญาณจาก GPS สู่ศูนย์กลางโดยผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมโยงเข้าไปในกระบวนการขนส่งสินค้า (Transportation) และการกระจายสินค้า (Cargoes Distribution) เพื่อควบคุมรถขนส่งให้วิ่งในเส้นทาง และตารางเวลาที่กำหนด อีกทั้งการควบคุมใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนต่างๆ การใช้รถผิดวัตถุประสงค์ การใช้รถโดยสูญเปล่า เช่น การติดเครื่องนอน การออกนอกเส้นทาง การขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นต้น   ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการทันเวลาตามระบบ JIT และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้มากที่สุด​

รูปประกอบ

We are facing the age of advancements in communications and it seems that logistics is booming continuously. That is the factor which drives the industrial development to keep up with the changes.

According to the survey of the industrial growth in the automobile business, TOYOTA Motor has surpassed the big companies like Volkswagen and General Motor (GM) in terms of sales, making it the world’s No. 1 bestselling car company since 2012. Even now, TOYOTA is the most successful Japanese car company with many products to serve diverse markets because each market is unique in its characteristics. Moreover, there are differences among TOYOTA, Lexus and Scion which require different supply chains and this means that TOYOTA is one of the top car manufacturers which are often used in case studies on how to use the concepts of supply chain and logistics in the car manufacturing process in a successful manner. TOYOTA’s manufacturing system focuses on the reduction of manufacturing cost and the removal of excess in the warehouse after the manufacturing process. In other words, the focus is on the saleable products because TOYOTA sees any unsaleable product as one kind of cost. Therefore, the philosophy of manufacturing so that there is no surplus or excess enables TOYOTA to manufacture cars with lower manufacturing cost than other automobile companies and to reap the highest profit, even before 2012 when other car companies had more sales than TOYOTA.​

One important idea of TOYOTA in terms of supply chain and logistics has been used in various industries, especially in leading companies in Japan and in many Thai companies and that is “Just In Time” which is based on the principle that “only what is needed, when it is needed, and in the amount needed.” This is a way to manage and organize the warehouse to meet the demand and supply of the manufacturing process in terms of Zero Inventory (a minimum amount of items or none in the inventory) which is done alongside Kanban System or Lean Production. In terms of TOYOTA Production System (TPS), this is “Supermarket Method” or attaching barcode and item description (including price) on the product. In this system, a code is created for every item so that there will be a description about each item before shipping it to other department (both inside and outside).​

Technological developments in logistics

The most important thing in logistics is that the work must be done within the specified timeframe in both quantitative and qualitative manners according to the customers. Logistics is one element which plays a significant role in supply chain. The use of “Just in time” system to manage supply chain and the reduction of storage space and labor means that logistics is a key factor. Therefore, a new technology is needed to manage the cost and the effectiveness of the system, resulting in the ability to deliver and ship the products from the source of production to the end user or the customer. Still, when people think about technology in product delivery, they tend to focus on the IT of logistics such as EDI ebXML and the like which is the technology to manage the information flow in the supply chain. However, there are other new technologies for delivery including GPS (Global Positioning System) which is a system to monitor and manage the product delivery via satellite, GPRS (General Packet Radio Service) which is a technology to send signals from GPS to the center via telephone signal carrier. Nowadays, the transportation system is linked to cargoes distribution in order to control the vehicle in the specified route and timetable. Moreover, it helps control the expense of fuel, machine parts and the misuse of cars as well as wasted time such as turning on the engine for a long time, a detour, and driving above the speed limit. All of these are aimed to provide service within the timeframe of the JIT system and to reduce the logistics cost to the minimum.​

htt://www.cmslaser.com​

www.autoevolution.com​

www.autoevolution.com​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching