Automate Solution for Warehouse

Automate Solution for Warehouse​

Source: MEGA Tech Magazine, May-June 2018

เริ่มต้นด้วยนิยามความตรงกันข้ามระหว่างระบบอัตโนมัติและความยืดหยุ่น บ่อยครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสินค้าคงคลังมันจะควบระบบอัตโนมัติเข้ากับระบบ MHE ที่หมายรวมไปถึง conveyors, sorters, high-bay storage cranes เป็นต้น โดยส่วนมากเรามักจากมองหาโซลูชั่นที่เป็นความลับในรูปแบบกล่องดำ ระบบปิดซึ่งจัดหาโดยผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างเคร่งครัด

 

ระบบ ONE SYSTEM สำหรับระบบอัตโนมัติทำงานได้ดีเมื่อคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่คงที่ นั่นหมายถึงว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการสั่งซื้อ รูปแบบการนำเข้าออกสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายไม่มากนัก หรือเมือคุณต้องการระบบที่ดีเลิศมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงาน แน่นอนว่าระบบที่จะตามมาเพิ่มเติมคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องปริมาณ (สูงสุดและค่าเฉลี่ย) การใช้งาน (ใช้งานโดยเฉลี่ยอย่างน้อย X ชั่วโมง) และระดับค่าแรงงาน

 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะพบการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าระบบออโตเมชั่นจะเข้ามาอยู่ในทุกการตรวจวัดในทุกขั้นตอนการทำงาน และในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เข้ามาทดแทนและใช้คนให้น้อยที่สุด นั่นหมายความว่าการเข้าถึง การได้มาและการใช้ข้อมูลจะเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถลดขั้นตอนในกระบวนการที่ไม่จำเป็นได้ทันที การเพิ่มระบบ WHE เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีเช่นกัน หลักสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมนั้นคือระบบจะต้องมีความยืดหยุ่นและให้ได้ตามที่คุณต้องการและสามารถเปลี่ยนแปลงระบบให้มีความเหมาะสมได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือทำอย่างไรให้ออกแบบระบบอัตโนมัติให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการย่อยๆและขยายสู่กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งสายทางการผลิตให้ได้

 

โดยระบบ MHE นั้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบให้มีระบบเซ็นเซอร์เพื่อการตรวจสอบการนำเข้าและออกสินค้าได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้นในการทำงานจริง ผู้ปฏิบัติงานจะทำหน้าที่ในการดูแลภาพรวมของระบบเท่านั้น แต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้มีคนปฏิบัติงานอยู่บริเวณโดยรอบของระบบนี้ เนื่องจากการเคลื่อนของคน หรือแม้แต่การส่งเสียงรบกวนอยู่บ่อยๆจะสร้างความสับสนให้กับเครื่องสแกน และเซนเซอร์ต่างๆจนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ นอกจากนี้การทำงานร่วมกันระบบคนกับระบบอัตโนมัติยังเป็นอุปสรรคต่อความความเร็วในการทำงานของระบบ MHE อีกด้วย ดังนั้นหากจะทำระบบอัตโนมัติในกระบวนการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิผลแล้วควรทำทั้งระบบจึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

นอกจากนี้ลักษณะของระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต WMS ที่ดีจะต้องมีประสิทธิภาพสูง ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและผลักดันให้ผู้ควบคุมดูแลระบบจำเป็นต้องทำงานให้รวมเร็วและทันตามระบบอีกด้วย ทั้งที่เพื่อลดช่องว่างของเวลาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ปฏิบัติงานจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ และจะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาเสริมประสิทธิภาพเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร และค่อยๆลดภาระที่ใช้แรงงานคนออก จนสุดท้ายผู้ปฏิบัติงานจะทำหน้าที่ในการดูแลระบบให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติเท่านั้น

 

หัวใจสำคัญที่เป็นข้อกำหนัดถึงความสัมพันธ์ที่คล้องจองกันระหว่างระบบ WMS และการควบคุมระบบด้วยอุปกรณ์อัตโนมัตินั้นได้แยกแยะและแสดงให้เห็นดังนี้

 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

 

 • สามารถจัดการระบบการสั่งซื้อต่างๆหลายรูปแบบได้อย่างครอบคลุม
 • สามารถทำงานผ่านระบบ WCS และเพื่ออัพเดทการรับและยืนยัน
 • สามารถทำนายและคำนวณรูปแบบการเคลื่อนที่ของงานได้ด้วยตนเองและยังคาดการณ์เวลาในกระบวนการทั้งหมดได้อย่างอัตโนมัติ
 • ติดตาม ยืนยันและรายงานความคืบหน้าได้อย่างเทียงตรง

 

WAREHOUSE CONTROL SYSTEM

 

 • ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบย่อย (สายพานลำเลียง,ตัวเรียงลำดับ,เครื่องหยิบและจัดเรียงหรือระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นโหลดขนาดเล็กหรือแท่นวางสินค้าด้วยเครน)
 • ดำเนินงานตามคำสั่งของ WMS
 • ดำเนินงานตาม slotting เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางผลิตภัณฑ์เมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงาน
 • เป็นต้นแบบการควบคุมอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมระบบย่อยที่ควบคุมหรือเป็นเสมือน “กล่องดำ” จากมุมมอง WMS

 

ซึ่งหมายความว่าแต่ละกระบวนการต้องกำหนดคำสั่งและคาดการผลที่ได้รับเอาไว้ (เมื่อยืนยันการเคลื่อนที่ พาเลทจะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ขนถ่ายสินค้า เป็นต้น) และคุณต้องแน่ใจว่าระบบ WMS ของคุณสามารถกำหนดค่าเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปยืนยันในส่วนอื่นๆต่อไป

Let’s start with the contradicting terms of automation and flexibility. As a warehouse management professional you would often equal automation with a complex MHE system (Materials Handling Enterprise Systems) including conveyors, sorters, high-bay storage cranes etc. Most of us looking for such solutions think of it as a black box, a closed system supplied by an automation vendor to meet strictly defined input/output requirements.

 

A ONE SYSTEM approach for automation works fine when you operate in a stable environment. That means not too much change in product assortment, order patterns or distribution channels or when you can afford the luxury of significantly over-dimensioning your system and facility. Under such conditions you can go ahead and create a business case based on the key factors of volumes (peak and average), utilization (the system must at least be in use x hours on average), and labor cost level. 

 

The last couple of years have clearly put our ability to change and adapt into focus. It is therefore wise to adopt this broader definition: Automation is any measure you implement to make your operation perform smarter and produce more with less people. It means getting access to and making use of the right information to eliminate unnecessary and/or manual process steps. Adding MHE systems is one option, but there are certainly others. The key consideration is how FLEXIBLE you want to be in coping with changing conditions. It requires a design where automation can be included to improve specific tasks or sub-processes, allowing you to expand and automate entire parts of the operation.

 

One key principle is that you should NOT build your operational processes around your automated MHE systems, but instead take a PROCESS APPROACH and look at the automated processes as a way to address certain parts of the operation. It is dangerous to have a portion of the solution mandating/limiting the overall solution. In a warehouse context we need the support of a warehouse management system that can tie in larger and smaller MHE components when needed, and to coordinate that with mobile scanners and voice users and even manual processing. And – maybe most importantly – make them interchangeable!

 

The characteristics of the WMS have a key impact for the process approach. A proper WMS, designed for high productivity, automates the operation by creating tasks which are automatically pushed to workers and automation sub-systems whenever there is something to do. It minimizes idle time and gives the worker a clear picture of what to do, which calls for fewer manual operations and reduced worker expertise. A best-of-breed WMS drives the operation and gives supervisors and managers a real time overview of labor and capacity across manual and automated processes.

 

A key requirement is to enable a seamless interaction between your WMS and the WCS controlling the automated equipment. Clear separation of responsibilities is essential, and some principles to a sound approach are expressed in this table:

 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

 

 • Manages the overarching order fulfillment activities and breaks orders down into tasks to be performed.
 • Passes tasks to the WCS and receives progress updates and confirmations.
 • Predicts and calculates the movement patterns of any manual task, and also estimates time-to-completion for automated processes.
 • Tracks task confirmations and progress.

 

WAREHOUSE CONTROL SYSTEM

 

 • Controls and optimizes its subsystem (conveyor, sorter, picking machine, or a more complete storage and retrieval system like a mini load or pallet racking with cranes).
 • Executes tasks per instruction from WMS.
 • Performs slotting activities to reorganize and optimize product placement when equipment is idling.
 • Owns the definitions of equipment and locations used in the subsystem it controls, making it a “black box” from the WMS perspective.

 

This means each process needs to be defined with requests and expected responses (confirmed moves, pallet now available in pick-up location, etc.), and you need to ensure that your WMS can be configured to dispatch the right task messages and receive matching confirmation messages.​

Warehouse Management System

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching