ค็อกเน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้จัดหาเครอื่งอ่านบารโ์ค้ดและระบบ แมชชีนวิชั่นเกรดอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก  แถลงข่าวถึงการย้ายสำนักงานในสิงคโปร์ไปยังที่ตั้งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเปิดสำนักงานในแถบอาเซียนที่เพิ่มขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในตลาดอาเซียน​

Cognex expands Singapore office to address demand in ASEAN​

การขยายสำนักงานในสิงคโปร์มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งเปิดสำนักงานในเวียดนามไปเมื่อปี 2560 และจะเป็นฐานที่ตั้งสำคัญสำหรับค็อกเน็กซ์ในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมหาศาลในภาคอตุสาหกรรมการผลิตในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินโดนีเซีย ประเทศไทย และเวียดนาม  

 

สำนักงานแห่งใหม่ของสิงคโปร์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่โนเวนาสแควร์ ทาวเวอร์ เอ มีพื้นที่กว้างขวางโอ่อ่ากวา่เดิมมาก เพื่อรองรับการ

เติบโตของทีมงาน นอกจากนี้ เรายังสร้างและเปิดใช้ห้องปฎิบัติการใหม่ภายในสำนักงานนี้  เพื่อให้บริการทดสอบผลติภัณฑ์ รวมทั้งการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานให้กับลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

นั่นคืออีกหนึ่งข้อบ่งชี้ว่าค็อกเน็กซ์มีพันธกิจและความมุ่งมั่นต่อสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ รวมทั้ง ตั้งปณิธานที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วในอาเซียน   ตลาดเกิดใหมท่ั่วทั้งภูมิภาคมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในอตุสาหกรรมการผลติ ซึ่งช่วยสร้างการเติบโดที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจโดยรวม

 

จากดัชนีอุตสาหกรรมการผลิตที่รวบรวมโดยศูนย์กลางการวิจัยเศรษฐกจิของญี่ปุ่น ตลาดสำคัญทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีอัตราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 6.2%  ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีระบบวิชั่นซิสเต็มส์ที่ล้ำสมัยของค็อกเน็กซ์ สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งอาเซียน ส่งผลให้สามารถช่วยธุรกิจลดต้นทุนการผลิตในโรงงานและอตุสาหกรรมการผลิตได้ด้วยการตรวจสอบข้อผิดพลาดในสายการประกอบชิ้นส่วน การรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพในการปฏบีติงานร่วมกับหุ่นยนต์ โรงงานที่ซับซ้อน  ค็อกเน็กซ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและช่วยเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรม 

“ค็อกเน็กซ์ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการช่วยเปลี่ยนผ่านโรงงานแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นโรงงานผลิตอัจฉริยะ ที่มีความยืดหยุ่น และประหยัดต้นทุนด้วยการผสานเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นชั้นนำของเรากับความสามารถในการเรียนรู้ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างสายการผลิตแบบอัตโนมัติภายในโรงงาน  เราหวังว่าจะช่วยสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น Industry 4.0”  กลา่วโดย อีริค มูน รองประธานบริหารและหัวหน้าภูมิภาคเอเชีย  “เราขยายและตกแต่งสำนักงานแห่งใหม่ในสิงคโปร์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางตลาดอาเซียน เนื่องจากเราต้องการจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกและขยายงานบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราในทุกอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น”   

​Answering strong demand within the industry in ASEAN, Cognex Corporation, the world's leading supplier of industrial barcode readers and machine vision, has today officially moved into a larger office in Singapore to cater to its growing presence in ASEAN.

 

The expansion in Singapore comes on the back of the company launching its first local office in Vietnam in 2017, and will provide a strong base for Cognex to consolidate and coordinate the company’s efforts as it looks to tap into the huge potential of the burgeoning manufacturing industry in ASEAN, specifically Indonesia, Thailand, and Vietnam.  


The new Singapore office, located at Novena Square Tower A in the heart of the city, will boast a significantly larger space to make room to house the company’s growing workforce. The facility will also feature a brand new, on-premises lab to accommodate testing and hands-on demonstration experiences for customers and prospects. Put together, this marks another step in Cognex’s ongoing commitment to Singapore and the wider region, and its dynamic growth aspirations in ASEAN. 

 
Emerging markets across the region are experiencing an increase in demand of manufacturing activities, contributing to steady growth of the overall economy. According to a manufacturing production index compiled by the Japan Center for Economic Research, there will be a 6.2% yearon-year growth for key markets across Southeast Asia. 


By introducing Cognex’s cutting-edge machine vision technologies across ASEAN industries, the company will be able to help businesses lower the cost of production in their factories and manufacturing plants. Through error proofing assembly lines, acquiring real-time data to analyse manufacturing performance, and operating with complex robotic capabilities, Cognex is able to significantly empower and assist future growth in the manufacturing industries across these three countries.  


“Cognex is primed to help transform traditional factories into smart, adaptable and cost-effective manufacturing operations. By infusing our leading machine vision technologies with artificial intelligence capabilities for factory automation, we hope to further support the region’s economic push towards achieving Industry 4.0,” said Eric Moon, VP & Head of Asia “The renewal and expansion of our Singapore office will serve as our hub for the ASEAN markets, as we seek to expand and better support our regional customers across the various verticals.” 
 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching