Article by : Industria (Thailand) Co., Ltd.

FILSTAR คือ  เครื่องแยกเศษโลหะ อันได้แก่ เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม รวมไปถึงเศษหิน เศษทรายหรือเศษทราย และของแข็งขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ หรือน้ำมันหล่อเย็น ที่ใช้ในกระบวนการเจียร การกัด การกลึง โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ FILSTAR ใช้กับตะกอนที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ หรือน้ำมันหล่อเย็น ของเหลวจะถูกส่งมาด้วยแรงดันจากปั๊ม, FILSTAR ช่วยในการแยกของแข็งออกจากน้ำโดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง โดยเราได้พัฒนาให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวด้วยเทคโนโลยี 3 บล็อกคือบล็อกเหวี่ยงแบบแยกความเร็วยิ่งยวด บล็อกเร่งการตกตะกอนด้วยความเร็วสูง และบล็อกที่ทำให้ตะกอนจมนิ่งรวมอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

 

คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

 

• การทำงานที่ดีต่อโลก ปัจจุบันต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน IOS แต่ก่อนที่จะมุ่งเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงต้องช่วยกันลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรมก่อน

• การทำงานที่ดีต่อธุรกิจ ในยุคนี้ไม่มีใครอยากเสียค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็น การันตีจากผู้ใช้หลายราย FILSTAR สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 13 ล้านเยนต่อปี และไม่ต้องกังวลว่า FILSTARจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะ FILSTAR สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดไลน์ผลิต

• การทำงานที่ดีต่อมนุษย์ การทำงานที่ดีนั้นจะต้องประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และลดขั้นตอนการทำงานไม่ให้เกิดการซับซ้อน เพราะเราเชื่อว่าการทำงานที่ไม่ซับซ้อนจะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ ซึ่ง FILSTAR สามารถช่วยคุณได้เพราะ FILSTAR นั้นไม่มีไส้กรอง ไม่ต้องเปลี่ยนให้เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และทำให้เกิดขยะอุตสาหกรรม

 

FILSTAR สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย

 

ยกตัวอย่างเช่น MACHINE NC Lathe, Machining Center, Grinding Machine, Cutting Machine, EDM, Wire Cut and Washing Machine. PAINTING (PROCESS Hot water rinse, PRE DEGREASING TANK, DEGREASING TANK). COOLING TOWER

New Innovation Centrifugal

FILSTAR is a metal scrap machine, including copper, aluminum and scrap. Sand or sand scraps and of small size mixed with water. Or coolant Used in grinding, milling, turning, milling, automotive industry, FILSTAR Used with sediment with a specific gravity over water. Or coolant the fluid is delivered by the pump pressure, FILSTAR helps to separate the solids from the water using the principle. Centrifugal centrifugal we have developed a unique feature with 3-block technology is a centrifugal centrifugal crack. High-speed settling block and the sludge block is included in the structure.

 

Superior features and benefits

 

• Good work for the world nowadays, the importance of the environment has been improved to meet the IOS standards. But before focusing on the environment directly, we must reduce the amount of industrial waste.

• Good Business In this era, no one wants to spend too much. FILSTAR can help reduce costs up to 13 million yen per year and do not worry. FILSTAR will be wasting business opportunities because FILSTAR can continue to run without stopping the production line.

• Good human performance. Good work must save time. Labor saving and reduce the work process is not complicated. Because we believe that uncomplicated work will make the slightest mistake or it is a place FILSTAR can help you because FILSTAR. No filter do not change the time. No maintenance costs. And cause industrial waste.

 

FILSTAR can be used for a variety of applications.

 

MACHINE NC Lathe, Machining Center, Grinding Machine, Cutting Machine, EDM, Wire Cut and Washing Machine. PAINTING (PROCESS Hot water rinse, PRE DEGREASING TANK, DEGREASING TANK). COOLING TOWER

 

 

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching