แมชชีนเทคร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

บริษัท แมชชีนเทค จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านวิชาการและการฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันนำไปสู่การสร้างผลสำเร็จในเชิงปฏิบัติ ซึ่งร่วมลงนามโดย คุณรัชศักดิ์ เกิดภู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมชชีนเทค จำกัด และ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ. มนัส ศรีวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมชชีนเทค จำกัด คุณบุญสม กอประเสริฐถาวร ผู้แทน บริษัท แมชชีนเทค จำกัด รศ. ดร. พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ผศ. วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยพิธีลงนามจัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562​

คุณรัชศักดิ์ กล่าวว่า ทางแมชชีนเทคมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อประสานประโยชน์และพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติกับวิชาการมาผสานกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องด้วยการดำเนินงานครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการด้านนโยบายและคณะกรรมการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนั้น มีการบริหารงานที่ยืดหยุ่น สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าทุกนาที

 

“ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งเป็นภาคการศึกษาจะได้แนวทางในการปฏิบัติที่มาจากผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมจริง ทางแมชชีนเทคเองก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทางด้านทฤษฎีที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงที่มาอย่างถ่องแท้ว่าที่เราดำเนินการอยู่นั้น ทำได้เพราะอะไร และต่อยอดในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และถูกต้องต่อไป” คุณรัชศักดิ์กล่าวเสริม

ด้าน รศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งผู้เรียนและคณาจารย์ได้นำเครื่องจักร CNC ที่ทางสถาบันฯ มีอยู่นั้น นำไปก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติด้านหลักสูตร และการต่อยอดการสร้างงานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมต่อไป

 

“โดยทางสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาในหลายๆ โครงการด้วยกัน อาทิ โครงการครุพัฒน์ซึ่งร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ การเรียนรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนทีจะนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนพระดาบสในการจัดทำการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้งบประมาณจากทางภาครัฐ 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสทางการศึกษา และการประกอบอาชีพมากขึ้น” รศ. ดร. เสถียร กล่าวเสริม  

Article by: MEGA Tech Magazine​​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching