บีโอไอมั่นใจ “สมาร์ทวีซ่า” หนุนไทยพฒันาอุตฯเป้าหมาย  พร้อมดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและนักลงทุนมาไทย​

บีโอไอมั่นใจ “สมาร์ทวีซ่า” จะช่วยจูงใจให้เกิดการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานและอยู่ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูจุดเด่น ของ “สมาร์ทวีซ่า” ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานหรือลงทุนของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ระดับสูงและนักลงทุนจากทั่วโลก​

นางสาวดวงใจ อัศวตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงความ มั่นใจว่าสมาร์ทวีซ่า (SMART VISA) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่คณะรัฐมนตรีไดิพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0​

“ปัจจัยที่ช่วยดึงดูดการลงทุนนั้น นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์แล้ว การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกระดับการให้บริการแก่ภาคธุรกิจจนทำให้ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจของไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 46 มาเป็นอันดับที่ 26 ดังนั้น สมาร์ทวีซ่าจะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นด้วย” เลขาธิการบีโอไอกล่าว​

ทั้งนี้ สมาร์ทวีซ่า เป็นวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานหรือลงทุนในกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นกิจการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย (S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร​

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า  สมาร์ทวีซ่า จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) นักลงทุน (Investor) 3) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) และ 4) สตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจะได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษตามหลักเกณฑ์และผ่านการรับรองของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด เช่น การรับรองความเชี่ยวชาญของคนต่างชาติ การรับรองว่าเป็น ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ การ รับรองการเข้าร่วมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองคุณสมบัติเหล่านี้ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล​

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 299,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 มีมูลค่า 392,000 ล้านบาท และ ในปีนี้ 2561 บีโอไอตั้งเป้าว่าจะมีการลงทุนของกลุ่มเป้าหมายกว่า 400,000 ล้านบาท” นางสาวดวงใจกล่าว​

ทั้งนี้ สมาร์ทวีซ่าจะเป็นทั้งวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยผู้ถือสมาร์ทวีซ่าจะไดรับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ เช่น สามารถพักอยู่ในประเทศได้สูงสุดคราวละไม่เกิน 4 ปี ได้รับขยายเวลา รายงานจาากทุก 90 วัน เป็นทุก 1 ปี  สามารถเข้าออกประเทศไทยได้โดยไม่ต้องทำ Re-entry permit  และ สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี นอกจากนี้ ครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิสมาร์ทวีซ่า ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน​

สมาร์ทวีซ่าช่วยเสริมทักษะ – ถ่ายทอดความรู้แก่คนไทย  
นางสาวดวงใจ กล่าวด้วยว่า บุคลากรทักษะสูงที่จะได้รับสมาร์ทวีซ่านั้น ต้องเป็นตำแหน่งระดับสูง หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเสริมบุคลากรไทยที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน จึงนับเป็นการขยายโอกาสที่จะให้มีการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศ สมาร์ทวีซ่าจึงเป็นทั้งการอำนวยความสะดวกและการยกระดับบุคลากรของไทยไปพร้อมๆ กัน  สอบถามข้อมูลและขอรับบริการได้ที่หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โทรศัพท์ 0 2209 1100 ต่อ 1109 – 1110 หรืออีเมล smartvisa@boi.go.th​

BOI confident “SMART Visa” to support targeted industries and attract more experts, executives, and investors​

The Thailand Board of Investment (BOI) is confident that the newly launched “SMART Visa” will encourage more investment in technology- and knowledge-based industries, which have seen high growth rate in the past two years. The “SMART Visa” will make it easier for expatriate, foreign experts and investors to work and invest in Thailand long-term.​

Ms. Duangjai Asawachintachit, BOI’s Secretary General, has expressed confidence that the brand new visa category, SMART Visa, approved by the Cabinet on 16 January 2018 would be a key driver in promoting investment in the 10 targeted industries as well as in facilitating the country's development towards its ambitious Thailand 4.0 goals.​

“In attracting more foreign investment, in addition to investment promotion incentives, facilitation to increase convenience for investors to do business in Thailand is very important,” Ms. Asawachintachit said. “In recent years, the Thai government has improved its services, resulting in the improvement of the country’s ranking in the World Bank’s Ease of Doing Business report from 46th to 26th. The SMART Visa will increase convenience in facilitating investors doing business in Thailand.”​

The SMART Visa is a new visa category issued to foreigners working or investing in technology-based production activities and services as well as in the 10 targeted (S-Curve) industries: namely next-generation automotive; smart electronics; affluent medical and wellness tourism; agricultural and biotechnology; food for the future; automation and robotics; aerospace; biofuels and biochemical; digital economy and medical hub.  

According to Ms. Asawachintachit, the SMART Visa comprises four categories: 1) Talents in science and technology; 2) Investors; 3) Executives; and 4) Startup entrepreneurs. Applicants will need to have the qualifications required according to pre-set criteria and be certified by the concerned government agencies. They include certification for their expertise or talents, certification of being part of the targeted industries and using technology in the production process or service, as well as certification for participation in startup incubator programs. The government agencies responsible for certifying these qualifications include the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the National Innovation Agency (Public Organization) and the Digital Economy Promotion Agency (DEPA).​

“In the past two years, investment in the targeted industries has shown strong growth. In 2016, investment value in the targeted industries was approximately 299 billion baht and increased to 392 billion baht in 2017. BOI anticipated that investment from targeted industries will exceed 400 billion baht in 2018.” she said.​

The SMART Visa will also function as a Work Permit and the holder will receive various significant benefits. First, SMART Visa holders can stay in the country for up to four years. Second, they can report to the Immigration Department on a yearly basis instead of every 90 days as at present. Third, they can depart from and re-enter into the country without applying for re-entry permits. Fourth, they can contact the One Stop Service Center for Visa and Work Permit (OSS) at Chamchuri Square for their SMART Visa applications. In addition, SMART Visa holders' family members will also enjoy similar benefits.​

The SMART Visa promotes knowledge transfer and skill development  Ms. Asawachintachit added that high-skilled expats eligible for SMART Visa will include high-level executives or professionals with special expertise. By having these professionals long-term in the country, Thailand can benefit from the transfer of knowledge and the skill development of Thai labor, especially in areas where Thailand lacks specific skill sets and knowledge. The SMART Visa will therefore increase convenience for expats and promote the development of Thai human resource at the same time.​

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching