Hyper-Connectivity: Top strategic technology trend for 2018​

จับตาเทคโนโลยีที่กำลังจะพูดถึงในบทความนี้ให้ดี การ์ตเนอร์ได้พยากรณ์ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ประสบการณ์แบบดื่มด่ำ ฝาแฝดดิจิทัล การคิดเชิงเหตุการณ์ และความมั่นคงปลอดภัยแบบทันท่วงที จะเป็นดั่งรากฐานของโมเดลธุรกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต สำหรับบทความนี้ แนวโน้มของเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์เพื่อการประกอบธุรกิจในปี 2018 แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ Intelligence Digital และ Mesh​

Trend #1: Artificial Intelligence (AI)

 

เป็นไปได้ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางได้แทรกซึมฝังตัวร่วมกับเกือบจะทุกเทคโนโลยีบนโลก จะทำให้ระบบนิเวศน์ของการทำงานแบบอัตโนมัติที่คล่องตัวขึ้นมาในไม่ช้า จากนี้ไปจนถึงปี 2025 การใช้ประโยชน์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการเพิ่มสมรรถภาพการตัดสินใจ การรื้อสร้างโมเดลทางธุรกิจและระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ และการออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภค จะเป็นตัวขับให้เกิดผลคุ้มทุนสำหรับการลงทุนทางดิจิทัล ภาคธุรกิจเอกชนเองต่างก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลนี้อย่างจริงจังและกว้างขวาง

 

แม้ว่าการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างถูกต้องเหมาะสมจะนำไปสู่ผลตอบแทนอันคุ้มค่ามหาศาลทางเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ธุรกิจนั้น คำมั่นสัญญาที่ว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) ซึ่งเป็นระบบที่มีความสามารถทำงานที่อาศัยความการประมวลผลทางสติปัญญาและมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่นเฉกเช่นพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น เป็นนิมิตหมายความคาดหวังว่าที่มีต่อความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ยังเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์แบบเฉพาะทางที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine-learning) ซึ่งมีข้อจำกัดในแง่ขอบเขตของงานที่ทำหรือปัญหาที่แก้ได้ ด้วยอัลการิธึมที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับได้

New data management architecture

(Source: Deloitte Analysis)

แอปพลิเคชั่นที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ นำเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้งานเป็นในลักษณะที่เป็นส่วนต่อเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานและระบบงานแอปพลิเคชั่น ลักษณะนี้เองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโครงสร้างงานและสถานที่ทำงาน ซึ่งท่านอาจเคยได้เห็นหรือได้ยินมาบ้างในรูปแบบของให้บริการแบบเสมือนแก่ลูกค้า เช่น ผู้อำนวยความสะดวกแบบเสมือน ผู้คำปรึกษาแบบเสมือน หรือผู้ให้ความช่วยเหลือแบบเสมือน เมื่อระบบปัญญาประดิษฐ์ได้รับการยอมรับผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ความคาดหวังที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเดิมที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้ด้วยตัวเองตามลำพัง มาสู่ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในอุปกรณ์อื่นทั้งที่ต้องการหรือไม่ต้องการอินพุตจากมนุษย์ เพื่อร่วมกันทำงานหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย แนวคิดนี้ได้รับการสานต่อนำไปใช้งานจริงทางการทหารซึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์สอดแนม “โดรน” เพื่อการโจมตีแบบกลุ่ม ซึ่งได้นำมาจัดแสดงในงานคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอกนิกส์ CES ที่ผ่านมา​

Trend #2: Digital Twins

 

เทคโนโลยีความจริงแบบเสริม (augmented reality: AR) เทคโนโลยีความจริงแบบเสมือน (virtual reality: VR) และเทคโนโลยีความจริงแบบผสาน กำลังเข้ามาเปลี่ยนการรับรู้และรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อโลกดิจิทัล

แฝดดิจิทัลคือการนำเสนอวัตถุหรือระบบที่มีตัวตนอยู่จริงในรูปแบบดิจิทัล ในบริบทของการนำไปใช้งานจริงนั้น ระบบแฝดดิจิทัลถูกเชื่อมต่อเข้ากับวัตถุจริงที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและสามารถทำงานได้จริง การสั่งการหรือควบคุมทางฝั่งดิจิทัลจะทำให้เกิดงานจากการทำงานจริงทางฝั่งกายภาพ หลักการทำงานเช่นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบางสถานการณ์ จากการประมาณการณ์ที่ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์กว่า 21 ล้านอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแนวคิด IoT (Internet of Things) สิ่งที่จะตามมาคือคู่แฝดของอุปกรณ์เหล่านี้เป็นจำนวนกว่า 21 คู่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพิ่มคุณค่าในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานและยังช่วยค้นพบข้อมูลเชิงลึกอันนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ

Digital reality in the marketplace

(Source: Deloitte Analysis)

Trend #3: Mesh

 

การผสาน คือ การเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้ ธุรกิจ อุปกรณ์ เนื้อหา และบริการ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบดิจิทัล ธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การสั่งซื้อ จะกลายเป็น business event ที่สามารถจับและตรวจจับได้ ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็น business moment ซึ่งนำไปสู่ชุดการทำงานที่เรียกว่า business action และ business moment นี้เองที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจนั้นๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้อาจจะเป็นตัวแอปพลิเคชั่นหรือหุ้นส่วนทางการค้าก็ได้

Distribution of low, medium, and high risk applications by industry

(Source: Cisco CloudLock)

อย่างไรก็ดีธุรกิจยุคดิจิทัลมีความยุ่งยากและความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในปัจจัย การใช้เครื่องมือกลไกลที่มีความซับซ้อนสูงกลับทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก การประเมินความเชื่อมั่นและความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีจะทำให้กระบวนการตัดสินใจและตอบสนองทางธุรกิจดิจิทัลมีความคล่องตัวและปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในรูปแบบเดิมที่อาศัยการครอบครองและควบคุมจะไม่สามารถทำงานได้ในโลกดิจิทัลอย่างแน่นอน การรักษาความปลอดภัยเช่นนี้เน้นย้ำที่พฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ และยังกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้แก่ผู้ดูแลระบบเพื่อประโยชน์ต่อการต่อตอบสนองต่อภัยคุกคาม​

Hold on tight as you are approaching the year 2018. According to Gartner, artificial intelligence, immersive experiences, digital twins, event-thinking and continuous adaptive security create a foundation for the next generation of digital business models and ecosystems. Here, three top strategic technology trends for 2018 are formulated.​

Trend #1: Artificial Intelligence (AI)

 

How AI is seeping into virtually every technology and with a defined, well-scoped focus can allow more dynamic, flexible and potentially autonomous systems.  The ability to use AI to enhance decision making, reinvent business models and ecosystems, and remake the customer experience will drive the payoff for digital initiatives through 2025. Given the steady increase in inquiry calls, it’s clear that interest is growing. A recent Gartner survey showed that 59% of organizations are still gathering information to build their AI strategies, while the remainders have already made progress in piloting or adopting AI solutions.

 

Although using AI correctly will result in a big digital business payoff, the promise (and pitfalls) of general AI where systems magically perform any intellectual task that a human can do and dynamically learn much as humans do is speculative at best. Narrow AI, consisting of highly scoped machine-learning solutions that target a specific task (such as understanding language or driving a vehicle in a controlled environment) with algorithms chosen that are optimized for that task, is where the action is today.

 

Intelligent apps also create a new intelligent intermediary layer between people and systems and have the potential to transform the nature of work and the structure of the workplace, as seen in virtual customer assistants and enterprise advisors and assistants. As intelligent things proliferate, expect a shift from stand-alone intelligent things to a swarm of collaborative intelligent things. In this model, multiple devices will work together, either independently or with human input. The leading edge of this area is being used by the military, which is studying the use of drone swarms to attack or defend military targets. It’s evident in the consumer world in the opening example showcased at CES, the consumer electronics event.​

Trend #2: Digital Twins

Augmented reality (AR), virtual reality (VR) and mixed reality are changing the way that people perceive and interact with the digital world. A digital twin is a digital representation of a real-world entity or system. In the context of IoT, digital twins are linked to real-world objects and offer information on the state of the counterparts, respond to changes, improve operations and add value. With an estimated 21 billion connected sensors and endpoints by 2020, digital twins will exist for billions of things in the near future. Digital twins offer help with asset management, but will eventually offer value in operational efficiency and insights into how products are used and how they can be improved.

Trend #3: Mesh

Meshes are the connections between an expanding set of people, business, devices, content and services to deliver digital outcomes. Business events reflect the discovery of notable states or state changes, such as completion of a purchase order. Some business events or combinations of events constitute business moments — a detected situation that calls for some specific business action. The most consequential business moments are those that have implications for multiple parties, such as separate applications, lines of business or partners.  

Digital business, however, creates a complex, evolving security environment. The use of increasingly sophisticated tools increases the threat potential. Continuous adaptive risk and trust assessment (CARTA) allows for real-time, risk and trust-based decision making with adaptive responses to security-enable digital business. Traditional security techniques using ownership and control rather than trust will not work in the digital world. This requires embracing people-centric security and empowering developers to take responsibility for security measures.

 

Source: MEGA Tech Magazine, Jan - Feb 2018

© 2018 Advance Industry Media Plus Co., Ltd. All Rights Reserved.​​

Advance Industry Media Plus Co., Ltd.
1104/339 Pattanakarn Road Suanluang, Suanluang, Bangkok, 10250 Thailand

Tel. +66 2136 1406-7

Fax. +66 2187 2899

www.aimplus.co.th   

info@aimplus.co.th​

Ms. Khemruji Pruankaewmanee

Tel: +66 2 136 1406-7
Email: khemruji@aimplus.co.th​

Reader voices

Advertisers

Subscribe

ADVERTISE WITH US 

LINKS

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
aimplus.co.th
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching
megatech magazine, industry 4.0 manufacturing, business matching